RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.2.2020

19.05.2020

Frysztak, 19-05-2020 r.

Gpr.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że
2 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa studni głębinowej na głębokości 43m w celu zaopatrzenia w wodę wodociąg gminny, realizowana na działce nr ew. 342/1, obr. ew. Frysztak

W dniu 19-05-2020 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych ,
• RZGW w Rzeszowie – odnośnie terenu położonego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
• Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie - odnośnie inwestycji na terenie przyległym do pasa drogowego drogi powiatowej,
• Marszałka Województwa Podkarpackiego – odnośnie lokalizacji inwestycji w obszarze udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina rzeki Wisłok 432.

W ciągu 7 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości można się zapoznać aktami sprawy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.w Urzędzie Gminy Frysztak
Termin i formę zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 19.05.2020

Dokument oglądany razy: 117
« inne obwieszczenia i informacje