Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Klauzule RODO

Klauzule RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób korzystających ze świadczeń/ubiegających się o świadczenia za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, tel. (17) 277-29-25, fax (17) 277-79-20, e-mail: poczta@gops.frysztak.pl reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się wyznaczonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Frysztaku Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mailowego: iod@ug.frysztak.pllub pod numerem telefonu (17) 277-71-10 wew. 314
 3. Cele przetwarzania osobowych danych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach określonych przepisami prawa wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  • art. 6 ust.1 lit. c RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • art. 9 ust. 2 lit b RODO
  • na podstawie właściwej ustawy dot. Pani/Pana wniosku, sprawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2017, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  • Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będzie zgodny z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.
 7. Uprawnienia z art. 15 21 RODO
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 8. Prawo do wniesienia skargi
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Obowiązek podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego i realizacji statutowych oraz ustawowych zadań ciążących na administratorze. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych jest dobrowolne.
 10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-17 14:52przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:58przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1590

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo