Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), uchwały Nr LIII/454/2023 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami
pozarządowymi na 2024 rok" oraz na podstawie uchwały budżetowej na 2024 r. Gminy Frysztak Nr LV/473/2024 r. z 31 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Frysztak


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej, które może być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Gminy Frysztak w 2024 roku.

 1. Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
  „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027” (FEPŻ).
  Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2024 r. wynosi 12.250,00 zł.
 2. Zasady przyznania dotacji:
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571).
  2. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację zadania publicznego.
  3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania.
  4. Odbiorcami zadania są mieszkańcy Gminy Frysztak.
  5. W przypadku rezygnacji podmiotu, braku oferty na realizację zadania lub nadwyżki środków przeznaczonych na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadań w innej formie.
 3. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Termin realizacji zadań: od podpisania umowy do 31.12.2024 r.
  2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.).
  3. Realizacja zadania powinna być zgodna z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.)
  4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
  5. Dokumenty księgowe dotyczące realizowanego zadania winne być opisane pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz podpisane przez uprawnione osoby.
 4. Termin i miejsce składania ofert:
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 (pokój nr 8) w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie. Oferta, która zostanie złożona lub wpłynie pocztą po w/w terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
  2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana, z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w konkursie.
 5. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Frysztak, pok. 27 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Frysztak http://www.bip.frysztak.pl/ w zakładce Konkursy ofert.
  2. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie.
  3. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.
  4. Wszelkie dokumenty, jeśli nie zostaną złożone w oryginałach, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentacji podmiotu składającego ofertę lub uwierzytelnione przez notariusza.
  5. Wybór ofert nastąpi do 27.02.2024 r.
  6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert i zamieszczone zostanie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Frysztaku i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy we Frysztaku.
  7. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię w sprawie złożonych ofert Wójtowi Gminy Frysztak, który podejmie decyzję w formie zarządzenia o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  8.  Kryteria formalne wyboru oferty:
   1. podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571),
   2.  cele statutowe podmiotu są zbieżne z zakresem zadania,
   3. kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
  9. Kryteria merytoryczne wyboru oferty:
   1. adresatami zadania są mieszkańcy Gminy Frysztak,
   2. podmiot składający ofertę jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadania, lub podmioty składające ofertę wspólną,
   3. realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie, potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,
   4. oferta winna spełniać wymogi wynikające z treści niniejszego ogłoszenia,
   5. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,
   6. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   7. ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie,
   8. ocena udziału własnych lub pochodzących z innych źródeł środków finansowych na realizację zadania publicznego,
   9. ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy, pracę społeczną członków,
  10. Podmioty przyjmując zlecenie zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-01 08:50przez:
Opublikowano:2024-02-01 08:52przez: Administrator
Zmodyfikowano:2024-02-01 08:42przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:3907

Rejestr zmian

 • [2024-02-01 08:42:51]AdministratorWytworzenie treści

Banery/Logo