RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Skarbnik Gminy

mgr Grzegorz Banaś

Dane kontaktowe:
Tel.: 17 2777 110, wew. 327
E-mail:skarbniksymbol małpki (at)frysztak.pl

1. Prawa i obowiązki Skarbnika wynikają z art.35 ustawy z dnia 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych, ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 08 marca 1990 roku oraz innych ustaw.

2. Stosunek pracy ze Skarbnikiem nawiązuje się z chwilą wręczenia uchwały
o powołaniu.

3. Do podstawowych zadań Skarbnika należy:

 • Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo – budżetowych.
 • Nadzorowanie realizacji budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.
 • Przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych.
 • Opracowanie projektu budżetu gminy.
 • Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie:

- wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi,

- zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów zapewnienia terminowego ściągania należności i rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

- wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz ich zmian.

- prowadzenia skonsolidowanej rachunkowości dla jednostek organizacyjnych

- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi

- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 • Opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej.
 • Współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych.
 • Zorganizowanie obiegu dokumentów finansowo – księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników do tego zobowiązanych.
 • Badanie, kontrolowanie i opiniowanie operacji gospodarczych i przekazywanie uwag Wójtowi w tym zakresie.
 • Bieżąca analiza realizacji budżetu celem zapobiegania przekroczenia limitów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • Uczestnictwo w pracach organów gmin.
 • Kierowanie pracą podległych pracowników.
 • Pełnienie funkcji głównego księgowego Urzędu oraz pozostałych jednostek nie bilansujących się samodzielnie.
 • Kontrasygnata dokumentów finansowych.
 • Informowanie Wójta o wadliwościach w sprawowanej przez pracowników kontroli merytorycznej.
 • Sporządzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu.
 • Szczegółowe obowiązki i zadania określa zakres czynności opracowany przez Wójta.
 • Wykonywanie innych ustnych poleceń Wójta.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 24.02.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 12 300