RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 05.08.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak

Dane kontaktowe:
Tel.: (017) 2777 126 lub (017) 2777 110, wew. 307
Tel. kom.: 695 860 355
E-mail:wojt[at]frysztak.pl

1. Wójt kieruje Urzędem i osobiście odpowiada za prawidłową realizację zadań określonych przepisami prawa.

2. Wót kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje Gminę na zewnąrz.

3. Do zadań wójta należy w szczególności:

a) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

b) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

c) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

d) okresowe organizacje narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań.

e) koordynacja działalność komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizuje uch współpracę,

f) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczące podziału zadań,

g) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

h) czuwanie nad tokiem i treminowością wykonywania zadań przez Urząd

i) czuwanie nad wykonywaniem zadań zleconych Gminie, które na mocy ustaw lub porozumień realizowane są przez podległych mu pracowników

j) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,

k) upoważnianie swojego Zastępcę lub innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

l) udzielanie odpowiedzi na skargi kierowane przez obywateli w związku z działalnością Urzędu i jego pracowników,

m) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego i zarządzenia wewnętrzne związane z wewnętrzną organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, jeśli nie jest to sprzeczne z Regulaminem Organizacyjnym,

n) wykonywanie uprawnienień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

o) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa i Regulaminem oraz uchwałami Rady i Zarządu.

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

7. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 303