RSS
szukaj
RSS
A A A K

KONKURS OFERT na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Frysztak w 2019 r.

Zamówienie Publiczne , zakończony, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Frysztak w kwocie 9.734.000 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych), przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Frysztak na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

 1. Informacja o wyniku konkusu
 2. Protokół z otwarcia ofert
 3. Uchwała RIO w sprawie informacji Wójta Gminy Frysztak o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.
 4. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Frysztak obligacji w kwocie 8.234.000,00 z przeznaczeniem na wcześniejsza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w celu obniżenia łączengo kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty.
 5. Ogłoszenie o konkursie ofert
 6. Pakiet informacyjny
 7. Informacja dotycząca akcji i udziałów
 8. Informacja dotycząca poręczeń
 9. Wykaz kredytów Gminy Frysztak na dzień 30.09.2019r.
 10. Sprawozdania za 2016 rok
 11. Sprawozdania za 2017 rok
 12. Sprawozdania za 2018 rok
 13. Sprawozdania za 2019 rok
 14. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Frysztak na 2019 rok.
 15. Uchwała RIO w sprawie sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Frysztak na 2019 rok.
 16. Uchwałą RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez gminę Frysztak obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 113 213,88 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 386 786,12 zł
 17. Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Frysztak określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Frysztak na lata 2019 - 2035
 18. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Fryszak na 2019 rok.
 19. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Frysztak na lata 2019-2035
 20. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Frysztak sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 21. Uchwała RIO w sprawie wydnia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Frysztak sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 22. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
 23. Uchwała Rady Gminy Frysztak Nr IV/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 24. Uchwała Rady Gminy Frysztak Nr IX/72/2019 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad icj zbywania, nabywania i wykupu.
 25. Uchwała Rady Gminy Frysztak Nr X/85/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 26. Uchwała Rady Gminy Frysztak Nr X/86/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035
 27. Uchwała Rady Gminy Frysztak Nr X/87/2019 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/72/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 28. Uchwała Rady Gminy Frysztak Nr X/88/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 29. Zarządzenie Wójta Gminy Frysztak Nr IV/325/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
 30. Zarządzenie Wójta Gminy Frysztak Nr V/42/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Banaś

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 08.10.2019 12:56
Dokument oglądany razy: 245