RSS
szukaj
RSS
A A A K

Referat Budżetu i Finansów


tel. +48 17 277 71 10 wew. 327, 322, 323, 324, 325

pokoje 22, 23, 24, 25, 27

1. Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy planowanie i wykonywanie budżetu, prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, obsługi kasowej, obsługi finansowej urzędu oraz wykonywanie zadań Gminy z zakresu podatków i opłat lokalnych.
2. W zakresie budżetu i księgowości Referat:

 • realizuje zadania należące do Skarbnika - głównego księgowego,
 • przygotowuje materiały niezbędne do uchwalenia budżetu Gminy i udziela pomocy Wójtowi w wykonywaniu tego budżetu,
 • zapewnia obsługę księgową budżetu, prowadzi rachunkowość oraz obsługę kasową Urzędu,
 • przygotowuje do wypłaty powstałe należności z tytułu usług, zleceń oraz wynagrodzeń, prowadzi rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i z tytułu podatków od wynagrodzeń,
 • uruchamia środki finansowe dla poszczególnych dysponentów budżetu,
 • przygotowuje materiały niezbędne do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości oraz materiały niezbędne do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy,
 • sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzi ewidencje mienia komunalnego,
 • prowadzi księgi rachunkowe i rozlicza inwentaryzację,
 • dokonuje wyceny aktywów i pasywów oraz ustala wynik finansowy,
 • przygotowuje i opracowuje sprawozdania finansowe,
 • dokonuje umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wykonuje inne zadania mające związek z budżetem i rachunkowością.

3. W zakresie podatków i opłat lokalnych, Referat prowadzi sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy szczególności:

 • gromadzi i przetwarza dokumentację stanowiącą podstawę wymiaru oraz ewidencji podatników,
 • zajmuje się poborem, sprawami inkasa i prowadzi księgowość podatkową,
 • gromadzi, przechowuje i bada pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracje podatkowe składane organowi podatkowemu,
 • przygotowuje akty administracyjne (decyzje) dotyczące podatków i opłat,
 • przygotowuje dane do projektów aktów prawnych (uchwał), a dotyczące podatków i opłat,
 • podejmuje czynności zmierzające do egzekucji administracyjnej należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz postępowanie zabezpieczające,
 • wydaje zaświadczenia o stanie majątkowym,
 • powadzi ewidencję i aktualizuje tytuły wykonawcze,
 • przygotowuje materiały i prowadzi sprawozdawczość z realizacji podatków i opłat,
 • prowadzi ewidencję i rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • wykonuje inne zadania i czynności wynikające z ustaw, dla których organem właściwym jest Gmina.


Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 6 136