Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2023

Uchwały Rady Gminy 2023

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2023 Gminy Frysztak Nr XLV/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
 2. Nr XLV/386/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 3. Nr XLV/387/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego” na lata 2022-2030.
 4. Nr XLV/388/2022 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2023 roku”.
 5. Nr XLV/389/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku uchylająca uchwałę Nr XLIV/379/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym socjalnego lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku oznaczonym nr porządkowym 196 w m. Pułanki, gm. Frysztak.
 6. Nr XLIV/390/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwalę Nr III/19/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Nr XLVI/391/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 8. Nr XLVI/392/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 9. Nr XLVI/393/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023 Gminy Frysztak Nr XLV/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
 10. Nr XLVI/394/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Cieszyna.
 11. Nr XLVI/395/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Lubla.
 12. Nr XLVI/396/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 13. Nr XLVI/397/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Brzostek przez Gminę Frysztak zadania z zakresu pomocy społecznej.
 14. Nr XLVI/398/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Gliniku Górnym wraz z częścią działki przylegającej.
 15. Nr XLVI/399/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonych jako działki nr 520/4 i 520/6, zlokalizowanych w m. Pułanki, gm. Frysztak.
 16. Nr XLVII/400/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Strzyżów.
 17. Nr XLVII/401/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem”.
 18. Nr XLVII/402/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 19. Nr XLVII/403/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 20. Nr XLVII/404/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak.
 21. Nr XLVII/405/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 22. Nr XLVII/406/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
 23. Nr XLVII/407/2023 z dnia 31 marca 2023 r.  w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Frysztak.
 24. Nr XLVII/408/2023 z dnia 31 marca 2023 r.  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE.
 25. Nr XLVIII/409/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 26. Nr XLVIII/410/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 27. Nr XLVIII/411/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Lubla.
 28. Nr XLVIII/412/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Frysztak.
 29. Nr XLVIII/413/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023 Gminy Frysztak Nr XLV/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
 30. Nr XLIX/414/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 31. Nr XLIX/415/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 32. Nr XLIX/416/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 33. Nr XLIX/417/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 34. Nr XLIX/418/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 35. Nr L/419/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak. 
 36. Nr L/420/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. 
 37. Nr L/421/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2022 r. 
 38. Nr L/422/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok .
 39. Nr L/423/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039 .
 40. Nr L/424/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej.
 41. Nr L/425/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia dokumentu p.n. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Frysztak na lata 2023-2026 z perspektywą do 2038 roku”.
 42. Nr L/426/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
 43. Nr L/427/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. uchylająca uchwałę Nr XLIX/417/2023 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 44. Nr L/428/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1230, 1234, 1235, 906/5, 909, 1229/2, zlokalizowanych w m. Stępina, gm. Frysztak.
 45. Nr L/429/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023 Gminy Frysztak Nr XLV/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
 46. Nr L/430/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Frysztak, gm. Frysztak.
 47. Nr L/431/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 48. Nr LI/432/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 49. Nr LI/433/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2038.
 50. Nr LI/434/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Pułanki.
 51. Nr LI/435/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Cieszyna.
 52. Nr LI/436/2023 z dnia 18 września 2023 r. uchylająca uchwałę Nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 53. Nr LI/437/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 54. Nr LI/438/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym 8 słupów lamp ulicznych, zlokalizowanym przy ul. Nowej we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
 55. Nr LI/439/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym 22 słupów energetycznych niskiego napięcia, zlokalizowanym we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
 56. Nr LI/440/2023 z dnia 18 września 2023 r. sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku wiejskim w Stępinie oraz Zespole Szkół w Stępinie.
 57. Nr LI/441/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Hucie Gogołowskiej wraz z częścią działki przylegającej.
 58. Nr LI/442/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia na strychu budynku wiejskiego w Lubli na umieszczenie serwera do przesyłu internetu światłowodowego.
 59. Nr LI/443/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym kanalizacji teletechnicznej we Frysztaku.
 60. Nr LI/444/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Frysztak nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stępina, gm. Frysztak.
 61. Nr LII/445/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 62. Nr LII/446/2023 z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/386/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2038.
 63. Nr LII/447/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r., dotyczącego projektu „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
 64. Nr LII/448/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak na lata 2023-2032”.
 65. Nr LII/449/2023 z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zmieniona uchwałą Nr L/431/2023 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 czerwca 2023 r.
 66. Nr LIII/450/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 67. Nr LIII/451/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/386/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2038.
 68. Nr LIII/452/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 r.
 69. Nr LIII/453/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r.
 70. Nr LIII/454/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.
 71. Nr LIII/455/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 72. Nr LIII/456/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 73. Nr LIII/457/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 74. Nr LIII/458/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
 75. Nr LIII/459/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.
 76. Nr LIII/460/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Frysztak na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku”.
 77. Nr LIV/461/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 78. Nr LIV/462/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2038.
 79. Nr LIV/463/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 80. Nr LIV/464/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 81. Nr LIV/465/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r.
 82. Nr LIV/466/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/454/2023 Rady Gminy Frysztak z 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.
 83. Nr LIV/467/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2024 r.
 84. Nr LIV/468/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2024 r.
 85. Nr LIV/469/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 86. Nr LIV/470/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 87. Nr LIV/471/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Frysztak”.
 88. Nr LIV/472/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2024 roku.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-16 15:41przez:
Opublikowano:0000-00-00 10:41przez: Administrator
Zmodyfikowano:2023-12-29 10:32przez: Ewelina Baje
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1662

Rejestr zmian

 • [2023-12-29 10:32:06]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-11-30 14:42:48]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-10-30 13:44:43]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-09-19 11:24:02]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-09-19 10:28:19]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-09-19 10:25:00]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-09-18 14:22:10]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-09-18 14:17:36]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-09-18 14:12:51]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-07-24 09:22:20]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-07-05 08:49:37]AdministratorAktualizacja treści
 • [2023-07-04 13:18:46]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-05-30 14:42:00]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-04-28 14:59:17]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-04-03 13:49:45]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-02-27 12:58:38]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-01-31 13:26:58]Ewelina Bajeaktualizacja

Banery/Logo