Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2018

Zarządzenia Wójta Gminy 2018

 1. Nr IV/289/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 2. Nr IV/290/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 3. Nr IV/291/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 4. Nr IV/292/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 5. Nr IV/293/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
 6. Nr IV/294/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.
 7. Nr IV/295/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 8. Nr IV/296/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 9. Nr IV/297/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Gminie Frysztak.
 10. Nr IV/298/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń obronnych w 2018 r.
 11. Nr IV/299/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 12. Nr IV/300/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 13. Nr IV/301/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 14. Nr IV/302/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 15. Nr IV/303/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 16. Nr IV/304/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2018.
 17. Nr IV/305/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie powołania komisji w celu uporządkowania dokumentacji z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak.
 18. Nr IV/306/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 19. Nr IV/307/2018 z dnia 12.02.2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania  wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2018 r.
 20. Nr IV/308/2018 z dnia 14.02.2018 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2018 r.
 21. Nr IV/309/2018 z dnia 14.02.2018 w sprawie nabycia gruntu.
 22. Nr IV/310/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 23. Nr IV/311/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2018 roku.
 24. Nr IV/312/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 25. Nr IV/313/2018 z dnia 27.02.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiące własność Gminy Frysztak w miejscowościach: Cieszyna, Pułanki, Lubla, Widacz.
 26. Nr IV/314/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gmin Frysztak w miejscowościach: Cieszyna, Pułanki, Lubla, Widacz przeznaczonych do sprzedaży.
 27. Nr IV/315/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 28. Nr IV/316/2018 z dnia 02.03.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ.
 29. Nr IV/318/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 30. Nr IV/319/2018 z dnia 12.03.2018 zmieniające zarządzenie Nr I/159/2009 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 31. Nr IV/320/2018 z dnia 13.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 32. Nr IV/321/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 33. Nr IV/322/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku do administrowania budynkiem po byłej szkole podstawowej w Kobylu.
 34. Nr IV/323/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2018 r.
 35. Nr IV/324/2018 z dnia 29.03.2018 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Frysztak w 2018 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 36. Nr IV/325/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
 37. Nr IV/326/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 38. Nr IV/327/2018 z dnia 04.04.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 39. Nr IV/328/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 40. Nr IV/329/2018 z dnia 30.04.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 41. Nr IV/330/2018 z dnia 04.05.2018 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości wykupu w latach 2025 - 2033 obligacji komunalnych w kwocie 5.100.000,00 zł.
 42. Nr IV/331/2018 z dnia 04.05.2018 w sprawie upoważnienia Pana Jana Ozgi  - Inspektora w Urzędzie Gminy Frysztak do dokonywania czynności związanych ze składaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 43. Nr IV/332/2018 z dnia 07.05.2018 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Frysztaku.
 44. Nr IV/333/2018 z dnia 18.05.2018 w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 45. Nr IV/335/2018 z dnia 30.05.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 46. Nr IV/336/2018 z dnia 01.06.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowościach: Gogołów przeznaczonych do sprzedaży.
 47. Nr IV/337/2018 z dnia 01.06.2018 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków.
 48. Nr IV/338/2018 z dnia 21.06.2018 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2018 roku.
 49. Nr IV/339/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 50. Nr IV/340/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 51. IV/341/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń "Dobry start".
 52. IV/343/2018 z dnia 10.07.2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Frysztak".
 53. IV/344/2018 z dnia 11.07.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 54. IV/345/2018 z dnia 13.07.2018 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 55. IV/346/2018 z dnia 24.07.2018 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 56. IV/347/2018 z dnia 31.07.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 57. IV/348/2018 z dnia 10.08.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 58. IV/349/2018 z dnia 14.08.2018 w sprawie nabycia gruntu.
 59. IV/350/2018 z dnia 14.08.2018 w sprawie nabycia gruntu.
 60. IV/351/2018 z dnia 30.08.2018 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Frysztak miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 61. IV/352/2018 z dnia 30.08.2018 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2023-2025 kredytu długoterminowego w kwocie 485.000,00 zł.
 62. Nr IV/353/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu gminy za I półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 63. IV/354/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 64. IV/355/2018 z dnia 06.09.2018 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków dyrektora w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 65. IV/356/2018 z dnia 06.09.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu okresowo obowiązki dyrektora w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 66. IV/357/2018 z dnia 26.09.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiące własność Gminy Frysztak w miejscowościach: Gogołów i Kobyle.
 67. IV/358/2018 z dnia 26.09.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowościach: Gogołów i Kobyle przeznaczonych do sprzedaży.
 68. IV/359/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
 69. IV/360/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.
 70. IV/361/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2018/2019.
 71. IV/362/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 72. IV/363/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 73. IV/364/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 74. IV/366/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 75. IV/367/2018 z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"
 76. IV/368/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2019 rok.
 77. IV/369/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 - 2035.
 78. IV/370/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2019 roku.
 79. V/1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży.
 80. V/2/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 81. V/3/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w 2019 roku.
 82. V/4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 83. V/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr V/4/2018 Wójta Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 84. V/6/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 85. V/7/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeniesienia Pani Haliny Kolanko na stanowisko Sekretarza Gminy.
 86. V/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Wójta oraz upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych.
 87. V/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 88. V/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 89. V/11/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia gruntu.
 90. V/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej".
 91. V/13/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.
 92. V/14/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 93. V/15/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 94. V/16/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 10:44przez:
Opublikowano:2022-03-09 10:44przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1936

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo