Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2005

Uchwały Rady Gminy 2005

 1. Nr XXVIII/143/2005 z dnia 04.02.2005 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Nr XXVIII/144/2005 z dnia 04.02.2005 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 3. Nr XXVIII/145/2005 z dnia 04.02.2005 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
 4. Nr XXVIII/146/2005 z dnia 04.02.2005 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 5. Nr XXVIII/147/2005 z dnia 04.02.2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 6. Nr XXVIII/148/2005 z dnia 04.02.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "WISŁOK".
 7. Nr XXVIII/149/2005 z dnia 04.02.2005 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2005.
 8. Nr XXIX/150/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 9. Nr XXIX/151/2005 z dnia 31.03.2005w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej.
 10. Nr XXIX/152/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla "in blanco" oraz w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w latach 2005-2010.
 11. Nr XXIX/153/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Nr XXIX/154/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2005 rok".
 13. Nr XXIX/155/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki odliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 14. Nr XXIX/156/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak.
 15. Nr XXIX/157/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia wartości jednego punktu mającego zastosowanie w określaniu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Frysztak.
 16. Nr XXIX/158/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Frysztak.
 17. Nr XXIX/159/2005 z dnia 01.03.2005 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Nr XXIX/160/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 19. Nr XXX/161/2005 z dnia 11.04.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 20. Nr XXX/162/2005 z dnia 11.04.2005 w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Twierdza gm. Frysztak".
 21. Nr XXX/163/2005 z dnia 11.04.2005 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Kobyle.
 22. Nr XXX/164/2005 z dnia 11.04.2005 w sprawie upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.
 23. Nr XXXI/165/2005 z dnia 20.04.2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
 24. Nr XXXI/166/2005 z dnia 20.04.2005 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 rok.
 25. Nr XXXI/167/2005 z dnia 20.04.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 26. Nr XXXI/168/2005 z dnia 20.04.2005 w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planów aglomeracji.
 27. Nr XXXI/169/2005 z dnia 20.04.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 28. Nr XXXII/170/2005 z dnia 13.05.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 29. Nr XXXII/171/2005 z dnia 13.05.2005 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 30. Nr XXXII/172/2005 z dnia 13.05.2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego.
 31. Nr XXXIV/173/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 32. Nr XXXIV/174/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 33. Nr XXXIV/175/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego.
 34. Nr XXXIV/176/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/172/2005 dotyczącej udzielania pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego.
 35. Nr XXXIV/177/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 36. Nr XXXIV/178/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie zmian uchwały Nr XVI/92/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubla gmina Frysztak.
 37. Nr XXXIV/179/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak.
 38. Nr XXXIV/180/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Frysztaku.
 39. Nr XXXIV/181/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Frysztaku.
 40. Nr XXXIV/182/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi i rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
 41. Nr XXXIV/183/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągniętej grzywny.
 42. Nr XXXIV/184/2005 z dnia 27.06.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/156/05 Rady Gminy Frysztak z dnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak.
 43. Nr XXXV/185/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 44. Nr XXXV/186/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie zmian realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 45. Nr XXXV/187/2005 z dnia 30.09.2005 >w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 46. Nr XXXV/188/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 47. Nr XXXV/189/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak.
 48. Nr XXXV/190/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego.
 49. Nr XXXV/191/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak.
 50. Nr XXXVI/192/2005 z dnia 04.11.2005 zmieniająca uchwałę nr XXVIII/145/2005 z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.
 51. Nr XXXVI/193/2005 z dnia 04.11.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 52. Nr XXXVI/194/2005 z dnia 4.11.2005 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/175/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego.
 53. Nr XXXVII/195/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/1/2005 w gminie Frysztak.
 54. Nr XXXVII/196/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
 55. Nr XXXVII/197/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości na 2006 rok.
 56. Nr XXXVII/198/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
 57. Nr XXXVII/199/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 58. Nr XXXVII/200/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 59. Nr XXXVII/201/2005 z dnia 29.11.2005 zmieniająca uchwałę nr XXVIII/145/2005 z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.
 60. Nr XXXVII/202/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Twierdza.
 61. Nr XXXVII/203/2005 z dnia 29.11.2005 zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.
 62. Nr XXXVII/204/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego.
 63. Nr XXXVII/205/2005 z dnia 29.11.2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 64. Nr XXXVIII/206/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
 65. Nr XXXVIII/207/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie wprowadzenia zezwoleń w podatkach od nieruchomości na 2006 r.
 66. Nr XXXVIII/208/2005 z dnia 29.12.2005 zmieniająca uchwałę nr XXIX/151/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej.
 67. Nr XXXVIII/209/2005 z dnia 29.12.2005 zmieniająca uchwałę nr XXVIII/145/2005 z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.
 68. Nr XXXVIII/210/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
 69. Nr XXXVIII/211/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 70. Nr XXXVIII/212/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 71. Nr XXXVIII/213/2005 z dnia 29.12.2005w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
 72. Nr XXXVIII/214/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie nabycia gruntów.
 73. Nr XXXVIII/215/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok.
 74. Nr XXXVIII/216/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 75. Nr XXXVIII/217/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:36przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:516

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo