Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2009

Uchwały Rady Gminy 2009

 1. Nr XXXII/186/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie budżetu Gminy Frysztak.
 2. Nr XXXII/187/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 3. Nr XXXII/188/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 4. Nr XXXII/189/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Frysztak.
 5. Nr XXXII/190/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.
 6. Nr XL/258/2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Nr XXXII/191/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok".
 8. Nr XXXII/192/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 rok.
 9. Nr XXXII/193/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Frysztak.
 10. Nr XXXII/194/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Stępinie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hucie Gogołowskiej
 11. Nr XXXII/195/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej we Frysztaku stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 12. Nr XXXII/196/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie zmian w "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Frysztak na lata 2007 - 2013".
 13. Nr XXXII/197/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.
 14. Nr XXXII/198/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Frysztak do zaciągania zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy na 2009 rok.
 15. Nr XXXII/199/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2009 roku.
 16. Nr XXXII/200/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Frysztak.
 17. Nr XXXIII/201/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
 18. Nr XXXIII/202/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie przejęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2009 rok.
 19. Nr XXXIII/203/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 20. Nr XXXII/204/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.
 21. Nr XXXIII/205/2009 z dnia 17.03.2009 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 31.03.2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 22. Nr XXXIII/206/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Frysztak gm. Frysztak".
 23. Nr XXXIII/207/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 24. Nr XXXIII/208/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren powiatu strzyżowskiego.
 25. Nr XXXIII/209/2009 w sprawie wysokości i zasad wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.
 26. Nr XXXIII/210/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 27. Nr XXXIII/211/2009 z dnia 17.03.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok.
 28. Nr XXXIII/212/2009 z dnia 17.03.2009 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.01.2009r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
 29. Nr XXXIII/213/2009 z dnia 17.03.2009 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Frysztak" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 30. Nr XXXV/214/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
 31. Nr XXXV/215/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2008r.
 32. Nr XXXV/216/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 33. Nr XXXV/217/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009r.
 34. Nr XXXV/218/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Stępinie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hucie Gogołowskiej.
 35. Nr XXXV/219/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie nadania imienia "Jana Pawła II" Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu w Stępinie gm. Frysztak.
 36. Nr XXXVI/220/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 37. Nr XXXVI/221/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009 r.
 38. Nr XXXVI/222/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 39. Nr XXXVI/223/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 40. Nr XXXVI/224/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego "Wisłok"
 41. Nr XXXVI/225/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
 42. Nr XXXVI/226/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego
 43. Nr XXXVI/227/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Frysztak w Rzeczypospolitej Polskiej, a OBEC CHMIEL'OV w Republice Słowackiej
 44. Nr XXXVI/228/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVII/159/2008 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Frysztak"
 45. Nr XXXVI/229/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia obszarów NATURA 2000 na terenie gminy Frysztak
 46. Nr XXXVII/230/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 47. Nr XXXVII/231/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009 r.
 48. Nr XXXVII/232/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczające kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009 r.
 49. Nr XXXVII/233/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie zawarcia porozumienia ze Związkiem Komunalnym "Wisłok"
 50. Nr XXXVII/234/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
 51. Nr XXXVII/235/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie STATUTU GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI we FRYSZTAKU
 52. Nr XXXVII/236/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak
 53. Nr XXXVII/237/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak
 54. Nr XXXVIII/238/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 55. Nr XXXVIII/239/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 56. Nr XXXVIII/240/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 57. Nr XXXVIII/241/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową w latach 2010-2016.
 58. Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009r.
 59. Nr XXXVIII/243/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie upoważnienia Wójta do udzielenia poręczenia Związkowi Komunalnemu "Wisłok" z Rzeszowa pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację projektu pn. "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 60. Nr XXXVIII/244/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie.
 61. Nr XXXVIII/245/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Frysztaku.
 62. Nr XXXVIII/246/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/106/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Frysztak.
 63. Nr XXXVIII/247/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/105/2004 r. Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Frysztak.
 64. Nr XXXVIII/248/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Widaczu.
 65. Nr XXXVIII/249/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu służącego rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło.
 66. Nr XXXVIII/250/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009r.
 67. Nr XXXIX/251/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 68. Nr XXXIX/252/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów.
 69. Nr XXXIX/253/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów.
 70. Nr XXXIX/254/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Frysztaku
 71. Nr XXXIX/255/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 72. Nr XL/256/2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 73. Nr XL/257/2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 74. Nr XL/258/2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 75. Nr XL/259/2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 76. Nr XL/260/2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości - działki nr 381 położonej w miejscowości Pułanki.
 77. Nr XL/261/2009 z 27.11.2009 zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.
 78. Nr XLI/262/2009 z dnia 03.12.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 79. Nr XLI/263/2009 z dnia 03.12.2009 w sprawie uchwalenia uchwały nr XXXVIII/250/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009 r.
 80. Nr XLI/264/2009 z dnia 03.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku po szkole podstawowej w miejscowości Glinik Średni.
 81. Nr XLII/265/2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 82. Nr XLII/266/2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 83. Nr XLII/267/2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie budżetu Gminy Frysztak na 2010 rok.
 84. Nr XLII/268/2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.
 85. Nr XLII/269/2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach działania 321 " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego PROW na lata 2007- 2013 z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową w latach 2010- 2015.
 86. Nr XLII/270/2009 z dnia 29.12.2009 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/197/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.
 87. Nr XLII/271/2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2010r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:31przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:568

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo