Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2010

Uchwały Rady Gminy 2010

 1. Nr XLIII/272/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 2. Nr XLIII/273/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 3. Nr XLIII/274/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok".
 4. NR XLIII/275/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.
 5. Nr XLIII/276/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznania nagród za osiągnięcia sportowe.
 6. Nr XLIII/277/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Huta Gogołowska gm. Frysztak.
 7. Nr XLIII/278/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2010 r.
 8. Nr XLIII/279/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2010 r.
 9. Nr XLIII/280/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2010 roku.
 10. Nr XLIV/281/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
 11. Nr XLIV/282/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
 12. Nr XLIV/283/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 13. Nr XLIV/284/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2010 r.
 14. Nr XLIV/285/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 15. Nr XLIV/286/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Czas na aktywności w gminie Frysztak" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 16. Nr XLIV/287/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Frysztak.
 17. Nr XLIV/288/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ich ustalania.
 18. Nr XLIV/289/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak
 19. Nr XLIV/290/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego.
 20. Nr XLIV/291/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Frysztak Nr 1/97 z dnia 30 kwietnia 1997 r.
 21. Nr XLIV/292/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Frysztak Nr 1/2001, z dnia 26 czerwca 2002r.
 22. Nr XLV/293/2010 z dnia 21.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 23. Nr XLVI/294/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.
 24. Nr XLVI/295/2010 z dnia 30.40.2010 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2009 r.
 25. Nr XLVI/296/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 26. Nr XLVI/297/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 27. Nr XLVI/298/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie udzielenia pożyczki Związkowi Komunalnemu "Wisłok" z siedzibą w Rzeszowie na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok" w 2010 roku
 28. Nr XLVI/299/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 29. Nr XLVI/300/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku
 30. Nr XLVI/301/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak
 31. Nr XLVI/302/2010 z dnia 30.04.2010 zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2002 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 32. Nr XLVII/303/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 33. Nr XLVII/304/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 34. Nr XLVII/305/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
 35. Nr XLVII/306/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska we Frysztaku.
 36. Nr XLVII/307/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVI/88/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku dotyczącej zbycia gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina.
 37. Nr XLVII/308/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w II przetargu położonych w miejscowości Huta Gogołowska gm. Frysztak.
 38. Nr XLVIII/309/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2010 r. dotyczącej współpracy w zakresie Podkarpackiego Systemy e-Administracji Publicznej.
 39. Nr XLVIII/310/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013" z prawem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
 40. Nr XLVIII/311/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2010 r. dotyczącej wykonania map sytuacyjno- wysokościowych oraz projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubla, Widacz i część Glinika Dolnego
 41. Nr XLVIII/312/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 42. Nr XLVIII/313/2010 z dnia 29.06.2010 zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2010 Nr XLII/267/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 grudnia 2009 r.
 43. Nr XLVIII/314/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
 44. Nr XLVIII/315/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 45. Nr XLVIII/316/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Frysztak i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 46. Nr XLVIII/317/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Frysztak gm. Frysztak".
 47. Nr XLVIII/318/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stępina gm. Frysztak".
 48. Nr XLVIII/319/2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie przekazania przez Gminę Frysztak Powiatowi Strzyżowskiemu zadania własnego w zakresie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.
 49. Nr XLIX/320/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 50. Nr XLIX/321/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2010 r.
 51. Nr XLIX/322/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
 52. Nr XLIX/323/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak
 53. Nr XLIX/324/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak
 54. Nr XLIX/325/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów - Krosno w Gminie Frysztak
 55. Nr XLIX/326/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak
 56. Nr L/327/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 57. Nr L/328/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
 58. Nr L/329/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Frysztaku.
 59. Nr L/330/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie przyjęcia Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Frysztak na lata 2010 - 2013
 60. Nr L/331/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 61. Nr L/332/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego we Frysztaku.
 62. Nr L/333/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie zmiany uchwały na XIX/105/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Frysztak.
 63. Nr L/334/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2010 r.
 64. Nr LI/335/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
 65. Nr LI/336/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie zwiększenia limitu płac na 2010 r. dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
 66. Nr LI/337/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi
 67. Nr LI/338/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Glinik Średni w Gminie Frysztak
 68. Nr LI/339/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak - Nr 1/97
 69. Nr LI/340/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 w gminie Frysztak
 70. Nr LI/341/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina oraz udzielenia bonifikaty
 71. Nr LII/342/2010 z dnia 10.11.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 72. Nr LII/343/2010 z dnia 10.11.2010 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015" oraz powierzenia Wójtowi Gminy Frysztak obowiązku powołania Zespołu ds. Monitoringu procesu wdrażania zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010-2015"
 73. Nr LII/344/2010 z dnia 10.11.2010 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie
 74. Nr I/1/2010 z dnia 02.12.2010 w sprawie przyjęcia regulaminu dla przewodniczącego wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Frysztak
 75. Nr I/2/2010 z dnia 02.12.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak
 76. Nr I/3/2010 z dnia 02.12.2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Frysztak
 77. Nr II/4/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 78. Nr II/5/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 79. Nr II/6/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
 80. Nr II/7/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
 81. Nr II/8/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 82. Nr II/9/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak
 83. Nr II/10/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
 84. Nr II/11/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 85. Nr II/12/2010 z dnia 15.12.2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2011r.
 86. Nr III/13/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
 87. Nr III/14/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
 88. Nr III/15/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Frysztak
 89. Nr III/16/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie zmiany statutów sołectw
 90. Nr III/17/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu gminy Frysztak.
 91. Nr III/18/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2011 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:29przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:784

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo