Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-04-21 ( Imieniny: Jarosława, Konrada)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2013

Uchwały Rady Gminy 2013

 1. Nr XXVII/200/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: ”Zobacz na co cię stać” o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 2. Nr XXVII/201/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 3. Nr XXVII/202/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028.
 4. Nr XXVII/203/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 5. Nr XXVII/204/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 6. Nr XXVII/205/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frysztak.
 7. Nr XXVII/206/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
 8. Nr XXVII/207/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Nr XXVII/208/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak.
 10. Nr XXVII/209/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umów w formie weksli niezupełnych (in blanco) wraz z deklaracjami wekslowymi w latach 2013-2019.
 11. Nr XXVIII/210/2013 z dnia 28.02.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: ”Zobacz na co cię stać” o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 12. Nr XXVIII/211/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 13. Nr XXVIII/212/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028.
 14. Nr XXVIII/213/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Nr XXVIII/214/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Frysztak".
 16. Nr XXIX/215/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 17. Nr XXIX/216/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 18. Nr XXIX/217/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie określenia usytuowania na terenie Gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 19. Nr XXIX/218/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 20. Nr XXIX/219/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013 - 2028.
 21. Nr XXIX/220/2013  dnia 22.03.2013 w sprawie wyrażenia na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
 22. Nr XXIX/221/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 23. Nr XXIX/222/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Frysztak.
 24. Nr XXIX/223/2013 z dnia 22.03.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 25. Nr XXIX/224/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2013 roku"
 26. Nr XXX/225/2013 z dnia 18.04.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 27. Nr XXXI/226/2013 z dnia 29.04.2013  zmieniająca uchwałę własną w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 28. Nr XXXI/227/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
 29. Nr XXXI/228/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 30. Nr XXXI/229/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013–2028.
 31. Nr XXXI/230/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od posiadania psów.
 32. Nr XXXI/231/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Frysztak” w latach 2013 – 2015.
 33. Nr XXXI/232/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: "Czas na aktywność w gminie Frysztak" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 34. Nr XXXI/233/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 35. Nr XXXI/234/2013 z dnia 29.04.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/235/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 36. Nr XXXI/235/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak położonych w miejscowości Stępina.
 37. Nr XXXII/236/2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 38. Nr XXXII/237/2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013 - 2028.
 39. Nr XXXII/238/2013 z dnia 29.05.2013 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Frysztak Nr XXVI/196/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
 40. Nr XXXII/239/2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą „Kreatywny nauczyciel” w ramach konkursu 15/POKL/9.4/2009 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 41. Nr XXXII/240/2013 z dnia 29.05.2013 uchylająca uchwałę Nr XXXI/230/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzania zwolnień w podatku od posiadania psów.
 42. Nr XXXIII/241/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenie IV Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak - etap I.
 43. Nr XXXIII/242/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Glinik Górny – Etap I.
 44. Nr XXXIII/243/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
 45. Nr XXXIII/244/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2012 r.
 46. Nr XXXIII/245/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 47. Nr XXXIII/246/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013–2028.
 48. Nr XXXIII/247/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Frysztak Nr XXVI/196/2013 z dnia 27 grudnia 2012 r.
 49. Nr XXXIII/248/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Frysztak realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Frysztak.
 50. Nr XXXIII/249/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 51. Nr XXXIII/250/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/79/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku” i nadania mu Statutu.
 52. Nr XXXIV/251/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 53. Nr XXXIV/252/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 54. Nr XXXIV/253/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013 - 2028.
 55. Nr XXXIV/254/2013 z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Frysztak Nr XXVI/196/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
 56. Nr XXXV/255/2013 z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak.
 57. Nr XXXV/256/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r. w zakresie udzielenia dotacji celowych dla Parafii Lubla i Parafii Frysztak na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.
 58. Nr XXXV/257/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
 59. Nr XXXV/258/2013 z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Frysztak Nr XXVI/196/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
 60. Nr XXXV/259/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: „Paszport do wiedzy” o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 61. Nr XXXV/260/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013 - 2028.
 62. Nr XXXV/261/2013 z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwalę Nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą ,,Kreatywny nauczyciel’’.
 63. Nr XXXV/262/2013 z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr X/52/07 Rady Gminy Frysztak z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 64. Nr XXXV/263/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Paszport do wiedzy” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 65. Nr XXXV/264/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Nauka szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 66. Nr XXXVI/265/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 67. Nr XXXVI/266/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013 - 2028.
 68. Nr XXXVI/267/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/197/2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013 - 2028.
 69. Nr XXXVI/268/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
 70. Nr XXXVI/269/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 71. Nr XXXVI/270/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 72. Nr XXXVI/271/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: "Paszport do wiedzy" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 73. Nr XXXVI/272/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: "Nauka szansą na lepsze jutro" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 74. Nr XXXVI/273/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę NR XXXI/232/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: "Czas na aktywność w gminie Frysztak" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 75. Nr XXXVI/274/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/200/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: "Zobacz na co cię stać" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 76. Nr XXXVI/275/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok".
 77. Nr XXXVI/276/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej, powierzchni dachowej budynku wiejskiego w Cieszynie i Stępinie.
 78. Nr XXXVI/277/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
 79. Nr XXXVI/278/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: "Apetyt na wiedzę" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 80. Nr XXXVI/279/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Frysztak gm. Frysztak".
 81. Nr XXXVI/280/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 82. Nr XXXVI/281/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Wisłok".
 83. Nr XXXVII/282/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 84. Nr XXXVII/283/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/197/2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013 - 2028.
 85. Nr XXXVII/284/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak  na lata 2013 - 2028.
 86. Nr XXXVII/285/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS we Frysztaku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 87. Nr XXXVII/286/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
 88. Nr XXXVII/287/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/264/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Nauka szansą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 89. Nr XXXVII/288/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2014 r.
 90. Nr XXXVII/289/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2014 r.
 91. Nr XXXVIII/290/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:22przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:749

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo