Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2016

Uchwały Rady Gminy 2016

 1. Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Frysztak Nr XIV/96/2016 z dnia 20.01.2016 r.
 2. Nr XIV/97/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 - 2028.
 3. Nr XIV/98/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.
 4. Nr XIV/99/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
 5. Nr XIV/100/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/27/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 6. Nr XIV/101/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak, zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 7. Nr XV/102/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie udzielenia Gminie Boguchwała i Gminie Wiśniowa pomocy finansowej na realizację projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
 8. Nr XV/103/2016 z dnia 29.02.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Frysztak Nr XIV/96/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
 9. Nr XV/104/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 10. Nr XV/105/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich" - II etap.
 11. Nr XV/106/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
 12. Nr XV/107/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2016 roku".
 13. Nr XVI/108/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 14. Nr XVI/109/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 15. Nr XVI/110/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
 16. Nr XVI/111/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028.
 17. Nr XVI/112/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
 18. Nr XVI/113/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
 19. Nr XVI/114/2016 z dnia 31.03.2016 r. uchylająca uchwałę Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
 20. Nr XVI/115/2016 z dnia 31.03.2016 r. uchylająca uchwałę Nr XV/102/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Gminie Boguchwała i Gminie Wiśniowa pomocy finansowej na realizację projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
 21. Nr XVI/116/2016 z dnia 31.03.2016 r. uchylająca uchwałę Nr XV/103/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Frysztak Nr XIV/96/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
 22. Nr XVII/117/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
 23. Nr XVII/118/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028.
 24. Nr XVII/119/2016 z dnia 29.04.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Frysztak Nr XIV/96/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
 25. Nr XVII/120/2016 z dnia 29.04.2016 r. zmieniająca uchwałę własną Nr II/12/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 26. Nr XVII/121/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Frysztak".
 27. Nr XVII/122/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Frysztak.
 28. Nr XVIII/123/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie udzielenia Gminie Wiśniowa pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdem”.
 29. Nr XVIII/124/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie udzielenia Gminie Boguchwała pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale”.
 30. Nr XVIII/125/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
 31. Nr XVIII/126/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028.
 32. Nr XVIII/127/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów i nauczycieli Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Stępinie w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP 2014 – 2020.
 33. Nr XVIII/128/2016 z dnia 30.05.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Frysztak.
 34. Nr XVIII/129/2016 z dnia 30.05.2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/87/2015 z dnia 30 listopada 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 35. Nr XVIII/130/2016 z dnia 30.05.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Frysztak Nr XIV/96/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
 36. Nr XIX/131/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
 37. Nr XIX/132/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2015 r.
 38. Nr XIX/133/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
 39. Nr XIX/134/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028.
 40. Nr XIX/135/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frysztak.
 41. Nr XIX/136/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
 42. Nr XIX/137/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
 43. Nr XIX/138/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak”.
 44. Nr XIX/139/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Kobylu.
 45. Nr XIX/140/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 46. Nr XIX/141/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 47. Nr XIX/142/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 48. Nr XIX/143/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 49. Nr XIX/144/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 50. Nr XIX/145/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 51. Nr XIX/146/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową w latach 2017-2022.
 52. Nr XIX/147/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową w latach 2017-2022.
 53. Nr XIX/148/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022.
 54. Nr XIX/149/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Frysztak.
 55. Nr XX/150/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
 56. Nr XX/151/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 299.978,00 zł na wyprzedzające finansowanie.
 57. Nr XX/152/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 521.752,00 zł na wyprzedzające finansowanie.
 58. Nr XX/153/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 59. Nr XX/154/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028.
 60. Nr XX/155/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 61. Nr XX/156/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zwiększenia limitu funduszu płac na 2016 r. dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 62. Nr XX/157/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn.: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap, o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
 63. Nr XX/158/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
 64. Nr XX/159/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 65. Nr XX/160/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej.
 66. Nr XX/161/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 67. Nr XXI/162/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 68. Nr XXI/163/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2028.
 69. Nr XXI/164/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
 70. Nr XXI/165/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2017 r. zadania publicznego.
 71. Nr XXI/166/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Frysztak.
 72. Nr XXI/167/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej.
 73. Nr XXI/168/2016 z dnia 14.09.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Frysztak Nr XIV/96/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
 74. Nr XXI/169/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 75. Nr XXI/170/2016 z dnia 14.09.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/2016 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.
 76. Nr XXI/171/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
 77. Nr XXII/172/2016 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 78. Nr XXII/173/2016 z dnia 04.10.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Frysztak Nr XIV/96/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
 79. Nr XXII/174/2016 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.
 80. Nr XXIII/175/2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 81. Nr XXIII/176/2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2030.
 82. Nr XXIII/177/2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 83. Nr XXIII/178/2016 z dnia 28.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
 84. Nr XXIII/179/2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.
 85. Nr XXIV/180/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 86. Nr XXIV/181/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2030.
 87. Nr XXIV/182/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 88. Nr XXIV/183/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 89. Nr XXIV/184/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok".
 90. Nr XXIV/185/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak.
 91. Nr XXIV/186/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
 92. Nr XXIV/187/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 93. Nr XXV/188/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 94. Nr XXV/189/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 – 2030 oraz w uchwale Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2016-2028.
 95. Nr XXV/190/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 96. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Frysztak Nr XXV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 97. Nr XXV/192/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2030.
 98. Nr XXV/193/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2017 r.
 99. Nr XXV/194/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2017 r.
 100. Nr XXV/195/2016 z dnia 29.12.2016 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/245/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie współdziałania Gminy Frysztak i Gminy Wiśniowa w zakresie zbiorowego doprowadzania ścieków.
 101. Nr XXV/196/2016 z dnia 29.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022.
 102. Nr XXV/197/2016 z dnia 29.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego.
 103. Nr XXV/198/2016 z dnia 29.12.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/303/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 104. Nr XXV/199/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Frysztak.
 105. Nr XXV/200/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynkach wiejskich w Cieszynie i Stępinie.
 106. Nr XXV/201/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:13przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:656

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo