Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-21 ( Imieniny: Jana, Moniki)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2019

Uchwały Rady Gminy 2019

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
 2. Nr IV/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 3. Nr IV/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 4. IV/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
 5. Nr IV/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części działki nr 479 połozonej we Frysztaku.
 6. Nr IV/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw. 
 7. Nr V/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 8. Nr V/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2019 roku".
 9. Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 10. Nr V/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 11. Nr V/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 12. Nr VI/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 13. Nr VI/46/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 14. Nr VI/47/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
 15. Nr VI/48/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 16. Nr VI/49/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak służebnościami gruntowymi i przesyłu.
 17. Nr VI/50/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 18. Nr VI/51/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 19. Nr VI/52/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2019 r. zadania publicznego.
 20. Nr VI/53/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego.
 21. Nr VI/54/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady gminy Frysztak na 2019 r.
 22. Nr VI/55/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2019 r.
 23. Nr VII/56/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr ewid. 2487, 2461/1, 2521, 2082 położonych w Lubli gm. Frysztak.
 24. Nr VII/57/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 25. Nr VII/58/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 26. Nr VII/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r., w miejscowości Twierdza. 
 27. Nr VIII/60/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 28. Nr VIII/61/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 29. Nr VIII/62/2019 z dnia 30 maja 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r. w miejscowości Frysztak.
 30. Nr VIII/63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r., w miejscowości Cieszyna.
 31. Nr VIII/64/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 32. Nr VIII/65/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak.
 33. Nr VIII/66/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określania warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 34. Nr IX/67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
 35. Nr IX/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 36. Nr IX/69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2018 r. 
 37. Nr IX/70/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 38. Nr IX/71/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 39. Nr IX/72/2019 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 40. Nr IX/73/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 41. Nr IX/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 42. Nr IX/75/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Frysztak i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 43. Nr IX/76/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 44. Nr IX/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 45. Nr IX/78/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części działki nr 479 położonej we Frysztaku.
 46. Nr IX/79/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Frysztak".
 47. Nr IX/80/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 48. Nr IX/81/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 49. Nr IX/82/2019 r. z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/63/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Frysztak.
 50. Nr IX/83/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części działki nr 1735/1 położonej w Cieszynie i części działek ne 1124/9, 1221/9, 1221/10 położonych we wsi Stępina gm. Frysztak.
 51. Nr IX/84/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/57/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy an 2019 rok. 
 52. Nr X/85/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 53. Nr X/86/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035
 54. Nr X/87/2019 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/72/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 55. Nr X/88/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 56. Nr X/89/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej.
 57. Nr X/90/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej.
 58. Nr X/91/2019 z dnia 26 września 2019r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019r.
 59. Nr X/92/2019 z dnia 26 września 2019r. zmieniająca uchwałę XXX/237/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia w 2017r. pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadnia publicznego.
 60. Nr X/93/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie udzielenia w 2019r. pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 61. Nr X/94/2019 z dnia 26 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak".
 62. Nr X/95/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
 63. Nr X/96/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak położonej w miejscowości Pułanki.
 64. Nr X/97/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak położonej w miejscowości Gogołów.
 65. Nr X/98/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak położonej w miejscowości Frysztak.
 66. Nr X/99/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak.
 67. Nr X/100/2019 z dnia 26 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/322/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Frysztak przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
 68. Nr X/101/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 69. Nr X/102/2019 z dnia 26 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 70. Nr X/103/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie obowiązkowego dowozu dzieci do szkoły.
 71. Nr X/104/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 72. Nr XI/105/2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019r.
 73. Nr XI/106/2019 z dnia 10 października 2019r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019e. w miejscowości Cieszyna.
 74. Nr XII/107/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
 75. Nr XII/109/2019 z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. 
 76. Nr XII/110/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję lat 2020-2023.
 77. Nr XII/111/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/155/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 78. Nr XIII/112/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 79. Nr XIII/113/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak".
 80. Nr XIII/114/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Frysztak.
 81. Nr XIII/115/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 82. Nr XIII/116/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 83. Nr XIII/117/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 84. Nr XIII/118/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
 85. Nr XIII/119/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 86. Nr XIII/120/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok". 
 87. Nr XIV/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 
 88. Nr XIV/122/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 89. Nr XIV/123/2019 z dnia 23 grudnia 2-10 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
 90. Nr XIV/124/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 91. Nr XIV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 92. Nr XIV/126/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 93. Nr XIV/127/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Frysztaka.
 94. Nr XIV/128/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/79/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie "Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku" i nadania mu Statutu, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 czerwca 2013 r. 
 95. Nr XIV/129/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 96. Nr XIV/130/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 97. Nr XIV/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2020 r.
 98. Nr XIV/132/2019 z dnia 23 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2020 r.
 99. Nr XIV/133/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 13:55przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:35przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1528

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo