RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Wzory dokumentów i formularzy

W tym dziale znajdują się wzory dokumentów, formularzy, deklaracji, itp., które wykorzystuje się w Urzędzie Gminy Frysztak.

WZORY WNIOSKÓW DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH "RODZINA 500+"

Wniosek Rodzina 500+

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej


WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Budżetu i Finansów

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Osoby prawne
Formularze obowiązujące w latach 2016 - 2019r. - Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku i do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Deklaracja na podatek leśny - DL-1
Osoby prawne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do deklaracji DL-1 - ZDL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Osoby prawne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później . - Załącznik do deklaracji DL-1 - ZDL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Osoby prawne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Osoby prawne

Formularze obowiązujące w latach 2016 - 2019r. - Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku i do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1
Osoby prawne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do deklaracji DN-1 - ZDN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Osoby prawne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do deklaracji DN-1 - ZDN-2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Osoby prawne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Deklaracja na podatek rolny DR-1
Osoby prawne
Formularze obowiązujące w latach 2016 - 2019r. - Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku i do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Deklaracja na podatek rolny - DR-1
Osoby prawne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do deklaracji DR-1 - ZDR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Osoby prawne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do deklaracji DR-1 - ZDR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Osoby prawne

Formularz PDF w programie do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Informacja w sprawie podatku leśnego, nieruchomości, rolnego - IP
Osoby fizyczne

Formularz obowiązujący w 2019r. - Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku i do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

PODATEK LEŚNY

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

PODATEK ROLNY

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później- Załącznik do Informacji - IN-1 - ZIN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do Informacji - IN-1 - ZIN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do Informacji - IN-1 - ZIN-3 - dane pozostałych podatników
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty rolne 1 lipca 2019 roku i później - Informacja o gruntach - IR-1
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty rolne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IR-1 - ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty rolne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IR-1 - ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty rolne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IR-1 - ZIR-3 - dane pozostałych podatników
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty leśne 1 lipca 2019 roku i później - Informacja o lasach - IL-1
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty leśne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IL-1 - ZIL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty leśne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IL-1 - ZIL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowani
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dla podatników, którzy nabyli grunty leśne 1 lipca 2019 roku i później - Załącznik do informacji IL-1 - ZIL-3 - dane pozostałych podatników
Osoby fizyczne

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

WZORY DOKUMENTÓW
Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych

Podanie o przyznanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi lub narkomanii do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

WZORY DOKUMENTÓW
Urzędu stanu cywilnego

Podanie o wydanie odpisu aktu urdoznia, małżeństwa, zgonu,

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Spraw Obywatelskich i Organizacji

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - unieważnij dowód

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego dłuższego niż 3 miesiące

Usługa internetowa dostępna na portalu www.gov.pl oraz formularz do złożenia w formie papierowej


Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Usługa internetowa dostępna na portalu www.gov.pl oraz formularz do złożenia w formie papierowej


Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Usługa internetowa dostępna na portalu www.gov.pl oraz formularz do złożenia w formie papierowej


Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Usługa internetowa dostępna na portalu www.gov.pl oraz formularz do złożenia w formie papierowej


Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Usługa internetowa dostępna na portalu www.gov.pl oraz formularz do złożenia w formie papierowej


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokument PDF do złożenia w formie papierowej


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - JEDNORAZOWY

Dokument PDF do złożenia w formie papierowej


Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Dokument PDF do złożenia w formie papierowej

WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

  1. WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy [PDF]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Formularz PDF do złożenia w formie papierowejOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.01.2021
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 16 884