Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-19 ( Imieniny: Celestyny, Iwony)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2006

Uchwały Rady Gminy 2006

 1. Nr XXXIX/218/2006 z dnia 31.01.2006 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
 2. Nr XXXIX/219/2006 z dnia 31.01.2006 w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
 3. Nr XXXIX/220/2006 z dnia 31.01.2006 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006 r.
 4. Nr XXXIX/221/2006 z dnia 31.01.2006w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 7/2/2005.
 5. Nr XXXIX/222/2006 z dnia 31.01.2006 w sprawie wynajęcia lokalu.
 6. Nr XXXIX/223/2006 z dnia 31.01.2006 w sprawie ustalenia pierwokupu.
 7. Nr XL/224/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Frysztak.
 8. Nr XL/225/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Nr XL/226/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak.
 10. Nr XL/227/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów.
 11. Nr XL/228/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strzyżów dotyczącego ustalenia zasad korzystania ze składowiska odpadów w Strzyżowie.
 12. Nr XL/229/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 13. Nr XL/230/2006 z dnia 28.02.2006 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.
 14. Nr XL/231/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie ustanowienia służebności czerpania wody pitnej.
 15. Nr XL/232/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
 16. Nr XLI/233/2006 z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.
 17. Nr XLI/234/2006 z dnia 28.03.2006 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.
 18. Nr XLI/235/2006 z dnia 28.03.2006 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy na 2006r.
 19. Nr XLI/236/2006 z dnia 28.03.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 20. Nr XLI/237/2006 z dnia 28.03.2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/227/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów.
 21. Nr XLII/238/2006 z dnia 04.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 22. Nr XLIII/239/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r.
 23. Nr XLIII/240/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 rok.
 24. Nr XLIII/241/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 25. Nr XLIII/242/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 26. Nr XLIII/243/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 27. Nr XLIII/244/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/6/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku dotyczącej powołania stałej komisji Rady i ustalenia zakresu jej działania.
 28. Nr XLIII/245/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie współdziałania Gminy Frysztak i Gminy Wiśniowa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 29. Nr XLIII/246/2006 z dnia 28.04.2006w sprawie upowszechnienia idei samorządowej wśród młodzieży.
 30. Nr XLIV/247/2006 z dnia 26.05.2006w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 31. Nr XLIV/248/2006 z dnia 26.05.2006 w sprawie: wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 32. Nr XLIV/249/2006 z dnia 26.05.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej we wsi Gogołów gm. Frysztak.
 33. Nr XLV/250/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 34. Nr XLV/251/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 35. Nr XLV/252/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 36. Nr XLV/253/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 37. Nr XLV/254/2006 z dnia 0.06.2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Frysztak oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 38. Nr XLV/255/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
 39. Nr XLV/256/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak.
 40. Nr XLV/257/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego.
 41. Nr XLVI/258/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/2/2005 w gminie Frysztak.
 42. Nr XLVI/259/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Frysztak.
 43. Nr XLVI/260/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie rozłożenia na raty spłaty zadłużenia w kwocie 5.300,00 zł Zakładu Mięsnego Barbary Witalis, Pawła Witalis Sp. J., Glinik Dolny 112.
 44. Nr XLVI/261/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 45. Nr XLVI/262/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 46. Nr XLVI/263/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 47. Nr XLVI/264/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 48. Nr XLVI/265/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/2000 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2000 roku dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dla pedagoga szkolnego.
 49. Nr XLVI/266/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
 50. Nr XLVI/267/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Frysztak.
 51. Nr XLVI/268/2006 z dnia 29.09.2006 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia wartości jednego punktu mającego zastosowanie w określeniu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Frysztak.
 52. Nr XLVII/269/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak oraz aktualności planów miejscowych.
 53. Nr XLVII/270/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 54. Nr XLVII/271/2006 z dnia 27.10.2006 zmieniająca uchwałę NR XLVI/262/2006 z 29 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 55. Nr XLVII/272/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 56. Nr XLVII/273/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie zwiększenia rocznego limitu funduszu płac Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 57. Nr XLVII/274/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 58. Nr XLVII/275/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 59. Nr XLVII/276/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/156/05 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak.
 60. Nr XLVII/277/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu budynku "starej apteki" we Frysztaku, stanowiącego własność Gminy Frysztak.
 61. Nr XLVII/278/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie ustanowienia służebności czerpania wody.
 62. Nr XLVII/279/2006 z dnia 27.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy miejscowości "Twierdza" w nazwie firmy i produkowanych wyrobów.
 63. Nr I/1/2006 z dnia 27.11.2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Frysztak w głosowaniu tajnym.
 64. Nr I/2/2006 z dnia 27.11.2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 65. Nr I/3/2006 z dnia 27.11.2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 66. Nr I/4/2006 z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 67. Nr II/5/2006 z dnia 05.12.2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 68. Nr II/6/2006 z dnia 5.12.2006 w sprawie powołania stałej komisji Rady i ustalenia zakresu jej działania.
 69. Nr II/7/2006 z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania stałej komisji Rady i ustalenia zakresu jej działania.
 70. Nr II/8/2006 z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania stałej komisji Rady i ustalenia zakresu jej działania.
 71. Nr II/9/2006 z dnia 05.12.2006w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 72. Nr II/10/2006 z dnia 05.12.2006 w sprawie zwiększenia rocznego limitu funduszu płac Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku 2006 rok.
 73. Nr III/11/2006 z dnia 15.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 74. Nr III/12/2006 z dnia 15.12.2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 75. Nr III/13/2006 z dnia 15.12.2006 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości.
 76. Nr III/14/2006 z dnia 15.12.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 77. Nr III/15/2006 z dnia 15.12.2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2007 rok.
 78. Nr IV/16/2006 z dnia 28.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
 79. Nr IV/17/2006 z dnia 28.12.2006 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.>
 80. Nr IV/18/2006 z dnia 28.12.2006 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 81. Nr IV/19/2006 z dnia 28.12.2006 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 82. Nr IV/20/2006 z dnia 8.12.2006 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 83. Nr IV/21/2006 z dnia 28.12.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:35przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:903

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo