RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.20.2021

19.11.2021

 Frysztak, 18-11-2021 r.

Gpr.6733.20.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, że 4 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne

na wniosek: Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli na działkach nr ew. 1170 i 1173, obr. ew. Lubla.


Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
 Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie odnośnie terenu przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.20.2021 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 6.12.2021 r.
W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 14-12-2021 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 19.11.2021

Dokument oglądany razy: 41
« inne obwieszczenia i informacje