RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.12.2021

28.10.2021

 Frysztak, 28-10-2021 r.

Gpr.6733.12.2021

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 1732/2 i 1732/1 obr. ew. Lubla;

zawiadamiam Strony postępowania o tym, że
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Starosta Strzyżowski oraz PGW Wody Polskie uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
2. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 12.11.2021 r.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 28.10.2021

Dokument oglądany razy: 46
« inne obwieszczenia i informacje