RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.14.2021

26.10.2021

 Frysztak, 25-10-2021 r.

Gpr.6733.14.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że
14 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 187/6, 187/7, 187/13, 187/12, 188/1 i 188/3, obr. ew. Twierdza.

W dniu 25-10-2021 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• PGW Wody Polski, Zarząd Zlewni w Krośnie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych,
• Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rejon Dróg w Jaśle – w związku z przebiegiem inwestycji terenie przyległym do pasa drogi wojewódzkiej.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.14.2021 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 9.11.2021 r.
W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 16-11-2021 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 26.10.2021

Dokument oglądany razy: 61
« inne obwieszczenia i informacje