RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.5.2021

25.05.2021

 Frysztak, 25-05-2021 r.

Gpr.6733.5.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, że:

7 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 171/2, 182/2, 183/2, 187/10 i 187/12 obr. ew. Twierdza.

W dniu 25-05-2021 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
 Starosta Strzyżowski odnośnie ochrony gruntów rolnych;
 Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych;
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydziałem Spraw Terenowych I w Krośnie odnośnie terenu położonego w granicach otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego;

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.5.2021 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 09.06.2021 r.
W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 16-06-2021 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 25.05.2021

Dokument oglądany razy: 61
« inne obwieszczenia i informacje