RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.6.2021

12.05.2021

 Frysztak, 12-05-2021 r.

Gpr.6733.6.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, że
28 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie,
działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 93, 99/2, 17, 98/5 i 98/6, obr. ew. Kobyle.

W dniu 12-05-2021 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
 Starosta Strzyżowski odnośnie ochrony gruntów rolnych;
 Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych;
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie odnośnie inwestycji zlokalizowanej częściowo na terenie leśnym (LsVI);
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydziałem Spraw Terenowych I w Krośnie odnośnie terenu położonego w granicach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego;
 Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie odnośnie terenu przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej i w obszarze tej drogi;
 Marszałek Województwa Podkarpackiego odnośnie lokalizacji inwestycji w obszarze udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina rzeki Wisłok 432.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.6.2021 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 04-06-2021 r., można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 12.05.2021

Dokument oglądany razy: 63
« inne obwieszczenia i informacje