RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

11.05.2021

Frysztak, 11-05-2021 r.

Gpr.6721.1.2021

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY FRYSZTAK
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Frysztak uchwały XXVI/237/2021 z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak, obejmującej teren położony w centralnej części gminy w miejscowości Twierdza, pomiędzy rzeką Wisłok a linią kolejową nr 106 Rzeszów Główny - Jasło.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247), w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść ogłoszenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 11.05.2021

Dokument oglądany razy: 120
« inne obwieszczenia i informacje