RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.3.2021

28.04.2021

 Frysztak, 28-04-2021 r.

Gpr.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera, 38-130 Frysztak, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniem do wodociągu komunalnego na działkach nr ew. 164/8, 164/7, 165/2, 166 i 167, obręb ew. Pułanki;
zawiadamiam Strony postępowania o tym, że

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Starosta Strzyżowski oraz PGW Wody Polskie uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
2. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 13.05.2021 r.

Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 28.04.2021

Dokument oglądany razy: 65
« inne obwieszczenia i informacje