RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.1.2021

31.03.2021

 Frysztak, 31-03-2021 r.

Gpr.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 193), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera, 38-130 Frysztak, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i odcinkiem sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 395, 410, 425, 427, 430/9, 430/10, 434/1, 435, 1102, 1280/3 i 1331, obr. ew. Cieszyna;

zawiadamiam Strony postępowania o tym, że:
1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP postanowieniem nr RZ.ZPU.1.522.1017.2021.GM z dnia 26-03-2021 uzgodnił projekt w/w decyzji z zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia w Nadzorze Wodnym w Strzyżowie kolizji zamierzenia inwestycyjnego z ciekiem wodnym Stępinka oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie postanowieniem nr PZD.456.21.2021 z dnia 18-03-2021 uzgodnił projekt w/w decyzji, nie wnosząc uwag do projektu.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Starosta Powiatu Strzyżowskiego uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
4. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 31.03.2021

Dokument oglądany razy: 80
« inne obwieszczenia i informacje