RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.11.2019

13.09.2019

 Frysztak, 13-09-2019 r.

Gpr.6733.11.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak
w imieniu której działa Wójt Gminy Frysztak
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym
w zakresie:
1. Budowa utwardzonego placu o pow. ok. 0,13 ha,
2. Budowa ogrodzenia terenu i oświetlenia terenu,
3. Budowa kanalizacji deszczowej,
4. Budowa fundamentu pod kruszarkę szczękową (instalację do odzysku odpadów),
5. Budowa wiaty magazynowej,
wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi gminnej wewnętrznej na część działki nr ewid. 108/5 wyznaczonej na załączniku nr 1 konturem ABCDEFA, obręb Glinik Dolny.

W dniu 13-09-2019 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• PGW Wody Polski, Nadzór Wodny w Strzyżowie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.


Wójt Gminy Frysztak

                                                                                                                        mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 13.09.2019

Dokument oglądany razy: 87
« inne obwieszczenia i informacje