RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.09.2019 r. znak: WOOŚ.442.1.2018.AD.147

03.09.2019

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 1. Dnia 26 czerwca 2019 r. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy przekazało do  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.
 2. W dniach od 04 września 2019 r. do 03 października 2019 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sporządzoną w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w języku angielskim oraz w języku polskim (rozdział 7 dotyczący oddziaływania transgranicznego). Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 – 15.30.
 3. W terminie określonym w pkt 2 można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
  al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
  Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

treść obwieszczenia

Opublikował: Anna Rzeźnikiewicz
Publikacja dnia: 03.09.2019

Dokument oglądany razy: 69
« inne obwieszczenia i informacje