RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2017

 1. Nr IV/193/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 2. Nr IV/194/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak.
 3. Nr IV/195/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2017.
 4. Nr IV/196/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 5. Nr IV/197/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2017 roku.
 6. Nr IV/198/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2017 r.
 7. Nr IV/199/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 8. Nr IV/200/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 9. Nr IV/201/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Frysztak.
 10. Nr IV/202/2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 11. Nr IV/203/2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 12. Nr IV/204/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2017 r.
 13. Nr IV/205/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Frysztak.
 14. Nr IV/206/2017 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 15. Nr IV/207/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 16. Nr IV/208/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie podziału środków z  budżetu gminy do dyspozacyji Rad Sołeckich w 2017 r.
 17. Nr IV/209/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Frysztak.
 18. Nr IV/210/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Lubli, Zespołu Szkół w Gogołowie, Zespołu Szkół w Stępinie, Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 19. Nr IV/211/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 20. Nr IV/212/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 21. Nr IV/213/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 22. Nr IV/214/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 23. Nr IV/215/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 24. Nr IV/216/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 25. Nr IV/217/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 26. Nr IV/218/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 27. Nr IV/219/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 28. Nr IV/220/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 29. Nr IV/221/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów: Zespołu Szkoł w Lubli, Zespołu Szkoł w Gogołowie, Zespołu Szkoł w Stępinie, Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 30. Nr IV/222/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 31. Nr IV/223/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2017 - 2019.
 32. Nr IV/224/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 33. Nr IV/225/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 34. Nr IV/226/2017 z dnia 05.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.
 35. Nr IV/227/2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Frysztak treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017".
 36. Nr IV/228/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 37. Nr IV/229/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 38. Nr IV/230/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 39. Nr IV/231/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 40. Nr IV/232/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
 41. Nr IV/233/2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 42. Nr IV/234/2017 z dnia 22.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.
 43. Nr IV/235/2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/151/2012 Wójta Gminy Frysztak z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 44. Nr IV/236/2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnejw Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków".
 45. Nr IV/237/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 46. Nr IV/238/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludnościeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE-SAREX 17/I".
 47. Nr IV/239/2017 z dnia 05.06.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.
 48. Nr IV/240/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 49. Nr IV/241/2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2017 roku.
 50. Nr IV/242/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.
 51. Nr IV/243/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół we Frysztaku.
 52. Nr IV/244/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości wykupu w latach 2023 - 2031 obligacji komunalnych w kwocie 3.788.000,00 zł.
 53. Nr IV/245/2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 54. Nr IV/246/2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 55. Nr IV/247/2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 56. Nr IV/252/2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 04.09.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 5 359