RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.22.2020

12.01.2021

 Frysztak, 12-01-2021 r.

Gpr.6733.22.2020

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 193), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 535/4, 52, 54/1 i 54/2 obr. ew. Frysztak;

zawiadamiam Strony postępowania o tym, że:
1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oraz Starosta Powiatu Strzyżowskiego uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
2. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 12.01.2021

Dokument oglądany razy: 13
« inne obwieszczenia i informacje