RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.20.2020

21.12.2020

 Frysztak, 21-12-2020 r.

Gpr.6733.20.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że 20 listopada 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 168/3, 168/2, 168/1, 169, 170/2, 170/1, 163/6, 163/5, 163/16, 163/15 w Twierdzy.

W dniu 21-12-2020 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• PGW Wody Polski, Nadzór Wodny w Strzyżowie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.20.2020 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach 22.12.2020 do 12.01.2020 r., można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 21.12.2020

Dokument oglądany razy: 16
« inne obwieszczenia i informacje