RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.17.2020

10.12.2020

 Frysztak, 10-12-2020 r.

Gpr.6733.17.2020

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 193), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 66 i 65/2, obr. ew. Lubla;

zawiadamiam Strony postępowania o tym, że:
1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP postanowieniem RZ.ZPU.1.522.6.370.2020.GM z dnia 19.11.2020 uzgodnił projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w zakresie melioracji wodnych, zobowiązując Inwestora do wykonania inwestycji w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń drenarskich, a w przypadku ich uszkodzenia, do przebudowania celem zapewnienia swobodnego przepływu wód w sieci drenarskiej.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Starosta Powiatu Strzyżowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
3. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 28.12.2020 r. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Termin zapoznania się z dokumentami należy ustalić wcześniej telefonicznie pod nr 17 2777 110 wew. 316 z pracownikiem prowadzącym sprawę. Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 10.12.2020

Dokument oglądany razy: 22
« inne obwieszczenia i informacje