RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.18.2019

30.12.2019

 Frysztak, 30-12-2019 r.

Gpr.6733.18.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Gminy Frysztak, w imieniu której działa Wójt Gminy Frysztak
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lubli oraz budowa przewiązki łączącej halę z budynkiem Zespołu Szkół w Lubli na działce nr ew. 1173, obr. ew. Lubla.

W dniu 30-12-2019 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie – odnośnie terenu przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 30.12.2019

Dokument oglądany razy: 66
« inne obwieszczenia i informacje