RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.17.2019

10.12.2019

 Frysztak, 10-12-2019 r.

Gpr.6733.17.2019

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 434/1, 436/2 i 437, obr. ew. Cieszyna
zawiadamiam Strony postępowania, 
że w dniu 26.11.2019 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie uzgodnił postanowieniem nr PZD.456.92.2019 projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Starosta Powiatu Strzyżowskiego, PGW Wody Polskie i RDOŚ uzgodniły projekt decyzji milcząco.
Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 10.12.2019

Dokument oglądany razy: 74
« inne obwieszczenia i informacje