RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.11.2019

01.10.2019

 Frysztak, 01-10-2019 r.

Gpr.6733.11.2019

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym, na wniosek Gminy Frysztak, postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym
w zakresie:
1. Budowa utwardzonego placu o pow. ok. 0,13 ha,
2. Budowa ogrodzenia terenu i oświetlenia terenu,
3. Budowa kanalizacji deszczowej,
4. Budowa fundamentu pod kruszarkę szczękową (instalację do odzysku odpadów),
5. Budowa wiaty magazynowej,
wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi gminnej wewnętrznej na część działki nr ewid. 108/5 wyznaczonej na załączniku nr 1 konturem ABCDEFA, obręb Glinik Dolny.

zawiadamiam Strony postępowania
że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji został uzgodniony milcząco przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; Starostę Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych; PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Strzyżowie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych.

Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 01.10.2019

Dokument oglądany razy: 91
« inne obwieszczenia i informacje