RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.6.2019

01.10.2019

 Frysztak, 01-10-2019 r.

Gpr.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z prowadzonym, na wniosek Gminy Frysztak, postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 157, 203/6, 203/8, 203/9, 203/17, 203/18, 203/33, 203/34, 203/47, 204/7 i 204/11, obręb Glinik Dolny.

zawiadamiam Strony postępowania
że w dniu 16.09.2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie uzgodnił postanowieniem nr RZ.ZPU.1.521.6.395.2019.GM projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji,
zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.


Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia Wójta Gminy Frysztak
Treść obwieszczenia PGW Wody Polskie

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 01.10.2019

Dokument oglądany razy: 62
« inne obwieszczenia i informacje