RSS
szukaj
RSS
A A A K

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz złożenia uwag i wniosków

18.09.2019

 Frysztak, dnia 18 września 2019 r.

Gpr.6220.8.2019  

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 79, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm.),

Wójt Gminy Frysztak
podaje do publicznej wiadomości informację o:

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”

Zgodnie z art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w związku z tym tutejszy Organ informuje, że każdy ma prawo do:

1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, raportem oddziaływania na środowisko), która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, w pokoju nr 11 w godzinach od 7.30 – 14.30, w terminie na okres 30 dni tj. od 19.09.2019r. do 18.10.2019r.

2. Składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Frysztak w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, tj. od 19.09.2019r. do 18.10.2019r. na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak; poczta elektroniczna – anna.rzeznikiewicz@ug.frysztak.pl, faks (17)2777-920 .
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Frysztak przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

Postępowanie w w.w. sprawie zostało wszczęte w dniu 25.06.02019 r. dla firmy PBI WMB Sp. z o. o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz na wniosek Pełnomocnika pana Rafała Dzija SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o. o. ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów


Wójt Gminy Frysztak jest Organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej bip.frysztak.pl, prowadzonym przez Urząd Gminy Frysztak oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Frysztak oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Treść zawiadomienia

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 18.09.2019

Dokument oglądany razy: 650
« inne obwieszczenia i informacje