RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak.

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg gminych na terenie Gminy Frysztak"
Zadanie nr I - Przebudowa drogi Glinik Średni - Kopeć - Ząbik - Granice nr dz. ewid. 888/1, 974, 1004/1, 1001/1, 1001/2, 950/2 959/6 w km 0+000-0+458 w z przebudową 2 przepustów w km 0+000 i 0+100 w miejscowości Glinik Średni.
Zadanie nr II - Przebudowa drogi gminnej nr 112168R Widacz - Wieś - Lubla w km 1+100-1+800 w miejscowościach Widacz i Lubla.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  3. Informacja o treści złożonych ofert.
  4. Treść ogłoszenia
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  6. Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
  7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami
  8. Rozdział III - STWiORB
  9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót
  10. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 02.11.2016 14:22
Dokument oglądany razy: 1034