RSS
szukaj
RSS
A A A K

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

tel. +48 17 277 71 10 wew. 311, 314, 316

pokój 11, 14, 16

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa należy prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa, rozwoju lokalnego i promocji, a w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz koordynacja działań związanych z ich uzgodnieniami i procedurą uchwalania a także przechowywanie i aktualizacja planów,
2) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru decyzji,
3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony nieruchomych obiektów kultury (zabytki),
4) gospodarka nieruchomościami i mieniem komunalnym (ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie, organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem lub przekazywanie w zarząd i użytkowanie oraz nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy),
5) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy i cele komunalne, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego,
6) gospodarowanie zasobami lokalowymi i obiektami będącymi własnością komunalną,
7) wykonywanie zarządu lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, ustalanie czynszów regulowanych, czynszów najmu opłat za lokale i budynki, przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
8) utrzymanie terenów zielonych, chodników, placów i ulic, organizacji parkingów, lokalizacji szaletów publicznych, estetyki i porządku w centrum Gminy,
9) gospodarka odpadami, ochrona środowiska, utrzymanie porządku i czystości oraz zarządzanie infrastrukturą komunalną,
10) prowadzenie spraw dot. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, geologii i górnictwa, geodezji i kartografii (podziałów i rozgraniczania nieruchomości, ustalanie nazw miejscowości, ulic, numeracji nieruchomości, zmian granic miejscowości),
11) sprawy wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej, współdziałania z Izbami rolniczymi i związkami rolniczymi,
12) podejmowanie działań w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, zagrożeń w ochronie środowiska i w rolnictwie,
13) organizowania współpracy Gminy z instytucjami zewnętrznymi oraz gminami sąsiednimi, przygotowywanie inwestycji, czynności związane z dokumentacją techniczno-kosztorysową, postępowanie o uzyskanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 6 159