RSS
szukaj
RSS
A A A K

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

tel. +48 17 277 71 10 wew. 308, 310, 312, 313, 329

pokój 8, 10, 12, 13, 29

Do zadań Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej i prawnej organom Gminy, zagadnienia organizacji pracy urzędu i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych , bezpieczeństwa publicznego i organizacji zadań wyborczych.
1. W zakresie obsługi Rady i jej Komisji oraz Wójta, Referat:

 •  zapewnia przygotowanie materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji oraz inne materiały na posiedzenia i obrady tych organów,
 • zapewnia obsługę sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań, a w szczególności protokołowanie ich przebiegu oraz gromadzi i przechowuje protokoły inne materiały,
 • przechowuje uchwały podejmowane przez organy Gminy oraz prowadzi rejestr uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, Komisji i Wójta,
 • prowadzi rejestr wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz korespondencję w tym zakresie,
 • udziela pomocy organom jednostek pomocniczych w wykonywaniu ich statutowych zadań.

2. W zakresie organizacji Urzędu, Referat w szczególności:

 • prowadzi sprawy wynikające z Regulaminu Urzędu i Regulaminu pracy, a także przygotowuje Zarządzenia Wójta z zakresu kierownictwa wewnętrznego,
 • prowadzi sprawy porozumień i umów z innymi podmiotami i organami administracji o wykonywanie zadań publicznych przez urząd,
 • prowadzi sprawy tworzenia jednostek organizacyjnych gminy, wykonujących zadania gminy oraz nadawania im statutów wpisu do rejestru i powoływanie kierowników tych jednostek,
 • prowadzi rejestr skarg, wniosków i listów kierowanych do urzędu,
 • prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, a także zbiory: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego w celu nieodpłatnego udostępnienia osobom zainteresowanym.

3. W zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego do Referatu należą sprawy:

 • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń na otwartej przestrzeni na obszarze Gminy i prowadzenie spraw z tym związanych,
 • udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze gminy przez uprawnione organizacje lub stowarzyszenia, przyjmowanie informacji o ich przebiegu, cofanie pozwoleń, względnie zarządzanie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych oraz prowadzenie postępowania związanego z wydawaniem pozwoleń lub odmową wydania pozwolenia,
 • przyjmowanie sprawozdań Komendanta Policji ze swej działalności oraz informacji ze stanu bezpieczeństwa - kierowanych do rady Gminy lub Wójta, a także kierowanie do właściwego Komendanta Policji spraw o podjęcie działań odpowiednich w stosunku do zagrożeń,
 • wydawanie uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z organizowaniem procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym,

4. W zakresie organizacji referendów oraz wyborów do Referatu należy prowadzenie spraw:

 • referendum - krajowego i gminnego,
 • wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu,
 • wyborów do Rady Gminy, Powiatu i Sejmiku Województwa,
 • wyboru sołtysów i rad sołeckich,
 • wyboru ławników do sądów powszechnych oraz członków kolegium ds. wykroczeń,
 • wyborów do izb rolniczych,
 • wyborów do Parlamentu Europejskiego.

5. Z ustawy o ewidencji ludności Referat:

 • prowadzi sprawy meldunkowe,
 • prowadzi całą dokumentację ewidencji ludności,
 • wydaje na żądanie stron lub uprawnionych organów zaświadczenia lub udziela informacji o osobie objętej ewidencją wypełniając obowiązki wynikające z przepisów ustaw,
 • przyjmuje wnioski, sporządza i wydaje dowody osobiste oraz prowadzi zbiór akt w tym zakresie,
 • prowadzi i aktualizuje rejestr wyborców.

6. Z ustawy o ochronie danych osobowych Referat:

 • administruje zbiorem danych osobowych i realizuje zadania w celu ich ochrony.

7. W zakresie spraw wojskowo-obronnych i obrony cywilnej do Referatu należy:

 • wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z właściwymi organami wojskowymi w zakresie wykonywania tych zadań,
 • wykonywanie zadań związanych z tworzeniem formacji obrony cywilnej, przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny, wykonywanie przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu nakładania obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony oraz organizacja doręczania kart powołania w trybie natychmiastowym.

8. Z zakresu kultury, kultury fizycznej, zdrowia i oświaty do Referatu należy:

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją: jednostek kultury, jednostek wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - tj. ich tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem, nadawaniem statutów, wpisu do rejestru i powoływaniem kierowników tych jednostek,
 • współdziałanie w podejmowaniu przez Gminę różnych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na obszarze wspólnoty samorządowej,
 • wykonywanie zadań należących do Gminy jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły na terenie Gminy - ich tworzenie, likwidacja oraz nadawanie tym jednostkom statutów i powoływanie ich kierowników.


Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 6 102