RSS
szukaj
RSS
A A A K

Urząd Stanu Cywilnego


tel. +48 17 277 71 10 wew. 305

pokój 5

1. Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego:

 • rejestracje urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzanie i wydawanie odpisów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych,
 • prowadzenie innych spraw z ustawy o aktach stanu cywilnego.

2. Zadania z zakresu spraw rodzinno-opiekuńczych:

 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz niezbędnych do tego dokumentów,
 • sporządzanie aktów małżeństwa jeśli zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu,
 • wyjaśnianie osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego oraz zapoznawanie z przepisami regulującymi prawa i obowiązki małżonków,
 • wydawanie pozwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem wymaganego okresu oczekiwania, jeśli przemawiają za tym ważne względy osoby,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i o złożonych w tym zakresie oświadczeniach, jeśli małżeństwo ma być zawarte w obecności osoby duchownego,
 • podejmowanie czynności związanych z odmową przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydanie zaświadczenia o którym mowa w pkt 5,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - w przypadkach zagrożenia życia jednej ze stron,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz prowadzenie postępowania związanego z wyborem nazwiska dziecka w przypadkach określonych w kodeksie,
 • wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy, dla których właściwym jest organ gminy lub USC,

3. Z zakresu kodeksu postępowania cywilnego do USC w szczególności należy:

 • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
 • przyjmowanie pism sądowych,
 • przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
 • wywieszanie w lokalu urzędu ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 • powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
 • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
 • udzielanie opinii o wystawieniu na licytację wydzielonej części nieruchomości,
 • przyjmowanie obwieszczeń.


Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 8 559