RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zm

Referaty Urzędu Gminy

Urząd Stanu Cywilnego

tel. +48 17 277 71 10 wew. 305

pokój 5

1. Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego:

 • rejestracje urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzanie i wydawanie odpisów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych,
 • prowadzenie innych spraw z ustawy o aktach stanu cywilnego.

2. Zadania z zakresu spraw rodzinno-opiekuńczych:

 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz niezbędnych do tego dokumentów,
 • sporządzanie aktów małżeństwa jeśli zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu,
 • wyjaśnianie osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego oraz zapoznawanie z przepisami regulującymi prawa i obowiązki małżonków,
 • wydawanie pozwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem wymaganego okresu oczekiwania, jeśli przemawiają za tym ważne względy osoby,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i o złożonych w tym zakresie oświadczeniach, jeśli małżeństwo ma być zawarte w obecności osoby duchownego,
 • podejmowanie czynności związanych z odmową przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydanie zaświadczenia o którym mowa w pkt 5,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - w przypadkach zagrożenia życia jednej ze stron,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz prowadzenie postępowania związanego z wyborem nazwiska dziecka w przypadkach określonych w kodeksie,
 • wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy, dla których właściwym jest organ gminy lub USC,

3. Z zakresu kodeksu postępowania cywilnego do USC w szczególności należy:

 • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
 • przyjmowanie pism sądowych,
 • przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
 • wywieszanie w lokalu urzędu ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 • powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
 • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
 • udzielanie opinii o wystawieniu na licytację wydzielonej części nieruchomości,
 • przyjmowanie obwieszczeń.

Referat Budżetu i Finansów

tel. +48 17 277 71 10 wew. 327, 322, 323, 324, 325

pokoje 22, 23, 24, 25, 27

1. Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy planowanie i wykonywanie budżetu, prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, obsługi kasowej, obsługi finansowej urzędu oraz wykonywanie zadań Gminy z zakresu podatków i opłat lokalnych.
2. W zakresie budżetu i księgowości Referat:

 • realizuje zadania należące do Skarbnika - głównego księgowego,
 • przygotowuje materiały niezbędne do uchwalenia budżetu Gminy i udziela pomocy Wójtowi w wykonywaniu tego budżetu,
 • zapewnia obsługę księgową budżetu, prowadzi rachunkowość oraz obsługę kasową Urzędu,
 • przygotowuje do wypłaty powstałe należności z tytułu usług, zleceń oraz wynagrodzeń, prowadzi rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i z tytułu podatków od wynagrodzeń,
 • uruchamia środki finansowe dla poszczególnych dysponentów budżetu,
 • przygotowuje materiały niezbędne do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości oraz materiały niezbędne do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy,
 • sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzi ewidencje mienia komunalnego,
 • prowadzi księgi rachunkowe i rozlicza inwentaryzację,
 • dokonuje wyceny aktywów i pasywów oraz ustala wynik finansowy,
 • przygotowuje i opracowuje sprawozdania finansowe,
 • dokonuje umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wykonuje inne zadania mające związek z budżetem i rachunkowością.

3. W zakresie podatków i opłat lokalnych, Referat prowadzi sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy szczególności:

 • gromadzi i przetwarza dokumentację stanowiącą podstawę wymiaru oraz ewidencji podatników,
 • zajmuje się poborem, sprawami inkasa i prowadzi księgowość podatkową,
 • gromadzi, przechowuje i bada pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracje podatkowe składane organowi podatkowemu,
 • przygotowuje akty administracyjne (decyzje) dotyczące podatków i opłat,
 • przygotowuje dane do projektów aktów prawnych (uchwał), a dotyczące podatków i opłat,
 • podejmuje czynności zmierzające do egzekucji administracyjnej należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz postępowanie zabezpieczające,
 • wydaje zaświadczenia o stanie majątkowym,
 • powadzi ewidencję i aktualizuje tytuły wykonawcze,
 • przygotowuje materiały i prowadzi sprawozdawczość z realizacji podatków i opłat,
 • prowadzi ewidencję i rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • wykonuje inne zadania i czynności wynikające z ustaw, dla których organem właściwym jest Gmina.

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

Radca Prawny

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Samodzielne stanowisko ds. dróg, komunikacji i łączności

Informatyk

tel. +48 17 277 71 10 wew. 321

pokój 21

Zakres działań:
1) administrowanie komputerowym systemem sieciowym i bezpieczeństwem teleinformatycznym, wdrażanie i instalowanie niezbędnego oprogramowania,
2) współpraca z przedstawicielami firm działającymi w zakresie handlu sprzętem i oprogramowaniem komputerowym oraz opiniowanie parametrów sprzętu informatycznego w przypadku zakupu do Urzędu,
3) obsługa informatyczna strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
4) obsługa informatyczna wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, rady powiatu, sejmiku województw, rady gminy, Wójta oraz referendów.

Pełnomosnik ochrony informacji niejawnych.

tel. +48 17 277 71 10 wew. 310

pokój 10

1) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy i określonych przez Wójta w indywidualnym zakresie zadań.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 673