RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Uchwały 2020

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2020

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Frysztak Nr XV/134/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
 2. Nr XV/135/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 3. Nr XV/136/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2020 r. w miejscowości Cieszyna.
 4. Nr XV/137/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
 5. Nr XV/138/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie frysztak przyjmowanej do obliczania wysokości zwrotu kosztów pzrewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
 6. Nr XV/139/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 7. Nr XV/140/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 8. Nr XV/141/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak. 
 9. Nr XV/142/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Frysztak dotyczącego poparcia działań Powiatu Strzyżowskiego.
 10. Nr XVI/143/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2029.
 11. Nr XVI/144/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2020 roku".
 12. Nr XVI/145/2020 z dnia 28 lutgo 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/138/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok zkolny 2019/2020.
 13. Nr XVI/146/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy frysztak.
 14. Nr XVI/147/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cieszyna".
 15. Nr XVI/148/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 16. Nr XVI/149/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Frysztak Nr XV/134/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
 17. Nr XVI/150/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 18. Nr XVI/151/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 19. Nr XVI/152/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 20. Nr XVII/153/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Gliniku Górnym.
 21. Nr XVII/154/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynkach wiejskich w Cieszynie i Stępinie.
 22. Nr XVII/155/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku Urzędu Gminy we Frysztaku.
 23. Nr XVII/156/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku wiejskim w Lubli i w budynkach Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym i Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku.
 24. Nr XVII/157/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów.
 25. Nr XVII/158/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 452 we Frysztaku.
 26. Nr XVII/159/2020 z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz wyskość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 27.  Nr XVII/160/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 28. Nr XVII/161/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 - 2035.
 29. Nr XVII/162/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2020 r. zadania publicznego.
 30. Nr XVII/163/2020 z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/136/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2020 r. w miejscowości Cieszyna. 
 31. Nr XVII/164/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Frysztak do Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 
 32. Nr XVIII/165/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. 
 33. Nr XVIII/166/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 34. Nr XVIII/167/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowswkiego.
 35. Nr XVIII/168/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 36. Nr XVIII/169/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod waunkiem zwrotu realizowane w zakresie zadań własnych.
 37. Nr XIX/170/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 38. Nr XIX/171/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 39. Nr XIX/172/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 40. Nr XIX/173/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 41. Nr XIX/174/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak.
 42. Nr XX/175/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
 43. Nr XX/176/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 44. Nr XX/177/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r, w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2019 rok.
 45. Nr XX/178/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 46. Nr XX/179/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 47. Nr XX/180/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 48. Nr XX/181/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia dokumentu p.n. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Frysztak na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035". 
 49. Nr XXI/182/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przekazania nieruchomości położonej we Frysztaku stanowiącej mienie komunalne gminy Frysztak w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku.
 50. Uchwała nr XXI/183/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 224 położonej we Frysztaku przy ul. Ks. Wojciecha Blajera na rzecz użytkownika wieczystego.
 51. Nr XXI/184/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
 52. Nr XXI/185/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 53. Nr XXI/186/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035.
 54. Nr XXI/187/2020 z dnia 10 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 55. Nr XXI/188/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Frysztak oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.Opublikował: Ewelina Baje
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 632