RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Uchwały 2018

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2018

 1. Nr XXXIX/316/2018 z dnia 29.01.2018 r. uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Frysztak.
 2. Nr XXXIX/317/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 3. Nr XXXIX/318/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 4. Nr XXXIX/319/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 5. Nr XXXIX/320/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
 6. Nr XXXIX/321/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, powierzchni dachowej na budynku Urzędu Gminy Frysztak.
 7. Nr XXXIX/322/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę Frysztak przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
 8. Nr XXXIX/323/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 9. Nr XXXIX/324/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 10. Nr XXXIX/325/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2022.
 11. Nr XXXIX/326/2018 z dnia 29.01.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/305/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 12. Nr XXXIX/327/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie obowiązkowego dowozu dzieci do szkoły.
 13. Nr XL/328/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 14. Nr XL/329/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę XXXIX/317/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 15. Nr XL/330/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchwała zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/324//2018 z 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 16. Nr XL/331/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę własną Nr II/12/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 17. Nr XL/332/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2018 roku”.
 18. Nr XLI/333/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 19. Nr XLI/334/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
 20. Nr XLI/335/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 21. Nr XLI/336/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 22. Nr XLI/337/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Frysztak realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Frysztak.
 23. Nr XLI/338/2018 z dnia 27.03.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/323/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 24. Nr XLI/339/2018 z dnia 27.03.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/318/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 25. Nr XLI/340/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału gminy Frysztak na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 26. Nr XLI/341/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału gminy Frysztak na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 27. Nr XLI/342/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 28. Nr XLI/343/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku socjalnym w Kobylu.
 29. Nr XLI/344/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Frysztak.
 30. Nr XLI/345/2018 z dnia 27.03.2018 r. zmieniająca uchwałę XL/332/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2018 roku”.
 31. Nr XLII/346/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 32. Nr XLII/347/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 33. Nr XLII/348/2018 z dnia 30.04.2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Frysztak Nr XXXIX/316/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
 34. Nr XLII/349/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 35. Nr XLII/350/2018 z dnia 30.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/339/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/318/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 36. Nr XLII/351/2018 z dnia 30.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/338/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/323/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 37. Nr XLII/352/2018 z dnia 30.04.2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX /325/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” (ze względu na duży format załączniki dostępne w urzedzie gminy).
 38. Nr XXLIII/353/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 39. Nr XXLIII/354/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 40. Nr XXLIII/355/2018 z dnia 24.05.2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018
  Gminy Frysztak Nr XXXIX/316/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
 41. Nr XXLIII/356/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów.
 42. Nr XXLIII/357/2018 z dnia 24.05.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/346/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 43. Nr XXLIII/358/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 479 położonej we Frysztaku.
 44. Nr XXLIII/359/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Frysztaka.
 45. Nr XLIV/360/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 46. Nr XLIV/362/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 47. Nr XLIV/363/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 48. Nr XLIV/364/2018 z dnia 29.06.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/67/2015 z dnia 30.10.2015 r. zmieniającą uchwałę Nr V/26/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 49. Nr XLIV/365/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 50. Nr XLIV/366/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Frysztak” w celu przekazania go do zaopiniowana organowi regulacyjnemu.
 51. Nr XLIV/367/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 52. Nr XLIV/368/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Frysztak.
 53. Nr XLIV/369/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny.
 54. Nr XLIV/370/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
 55. Nr XLIV/371/2018 z dnia 29.06.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/267/2017 z dnia 08 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2018 r. zadania publicznego.
 56. Nr XLIII/372/2018 z dnia 29.06.2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Frysztak Nr XLIV/316/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
 57. Nr XLIV/373/2018 z dnia 29.06.2018 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIX/324/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego w 2018 r. 
 58. Nr XLV/374/2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 59. Nr XLV/375/2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 60. Nr XLV/376/2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 61. Nr XLV/377/2018 z dnia 10.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/371/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/267/2017 z dnia 08 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2018 r. zadania publicznego.
 62. Nr XLV/378/2018 z dnia 10.08.2018 r. zmieniająca uchwałę własną Nr II/12/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 63. Nr XLV/379/2018 z dnia 10.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/235/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 64. Nr XLV/380/2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 65. Nr XLV/381/2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Frysztak.
 66. Nr XLV/382/2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak.
 67. Nr XLVI/383/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 68. Nr XLVI/384/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 69. Nr XLVI/385/2018 z dnia 27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/317/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 70. Nr XLVI/386/2018 z dnia 27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak”.
 71. Nr XLVII/387/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejsowości Gogołów.
 72. Nr XVLII/388/2018 z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.
 73. Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak.
 74. Nr II/2/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Frysztak.
 75. Nr II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 76. Nr II/4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 77. Nr II/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 78. Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
 79. Nr II/7/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 80. Nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 81. Nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 82. Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 83. Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018-2033.
 84. Nr II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".
 85. Nr II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwpju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 2014-2020, z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową w latach 2018-2024.
 86. Nr II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żlobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Frysztak. 
 87. Nr II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie okreslenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
 88. Nr II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objete rządowym programem "Posiełek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 89. Nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
 90. Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opeikuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 91. Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 92. Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
 93. Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 94. Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie.
 95. Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIX/319/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 96. Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r. w miejscowości Cieszyna.
 97. Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r. w miejscowości Twierdza.
 98. Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r. w miejscowości Frysztak.
 99. Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 100. Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 101. Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018-2033.
 102. Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez zpołeczność", objętego PROW na lata 2014-2020, z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją weklsową w latach 2019-2024.
 103. Nr III/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2019 r.
 104. Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2019r.
 105. Nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 19.09.2019
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 15 870