RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 09.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Uchwały 2019

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2019

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
 2. Nr IV/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 3. Nr IV/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 4. IV/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
 5. Nr IV/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części działki nr 479 połozonej we Frysztaku.
 6. Nr IV/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw. 
 7. Nr V/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 8. Nr V/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2019 roku".
 9. Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 10. Nr V/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 11. Nr V/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 12. Nr VI/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 13. Nr VI/46/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 14. Nr VI/47/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy frysztak do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
 15. Nr VI/48/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 16. Nr VI/49/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak służebnościami gruntowymi i przesyłu.
 17. Nr VI/50/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 18. Nr VI/51/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 19. Nr VI/52/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2019 r. zadania publicznego.
 20. Nr VI/53/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego.
 21. Nr VI/54/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady gminy Frysztak na 2019 r.
 22. Nr VI/55/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2019 r.
 23. Nr VII/56/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr ewid. 2487, 2461/1, 2521, 2082 położonych w Lubli gm. Frysztak.
 24. Nr VII/57/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 25. Nr VII/58/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 26. Nr VII/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r., w miejscowści Twierdza. 
 27. Nr VIII/60/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 28. Nr VIII/61/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 29. Nr VIII/62/2019 z dnia 30 maja 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r. w miejscowości Frysztak.
 30. Nr VIII/63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 r., w miejscowości Cieszyna.
 31. Nr VIII/64/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 32. Nr VIII/65/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli niertuchomości na terenie Gminy Frysztak.
 33. Nr VIII/66/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie fzoru formularza elektronicznego oraz okreslania warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 34. Nr IX/67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
 35. Nr IX/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 36. Nr IX/69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2018 r. 
 37. Nr IX/70/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 38. Nr IX/71/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 39. Nr IX/72/2019 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad icj zbywania, nabywania i wykupu.
 40. Nr IX/73/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje we Frysztaku.
 41. Nr IX/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 42. Nr IX/75/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Frysztak i określenia zasad wrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 43. Nr IX/76/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 44. Nr IX/77/2019 z dnia 28 zcerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 45. Nr IX/78/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części działki nr 479 położonej we Frysztaku.
 46. Nr IX/79/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Frysztak".
 47. Nr IX/80/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 48. Nr IX/81/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak orasz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 49. Nr IX/82/2019 r. z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/63/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia przystankow komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Frysztak.
 50. Nr IX/83/2019 z dnia 28 zcerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części działki nr 1735/1 położónej w Cieszynie i części działek ne 1124/9, 1221/9, 1221/10 położonych we wsi Stępina gm. Frysztak.
 51. Nr IX/84/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/57/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy an 2019 rok. 


Opublikował: Ewelina Zajchowska
Publikacja dnia: 09.07.2019
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 848