RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 10.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2018

 1. Nr IV/289/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 2. Nr IV/290/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 3. Nr IV/291/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 4. Nr IV/292/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomicnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 5. Nr IV/293/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
 6. Nr IV/294/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.
 7. Nr IV/295/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 8. Nr IV/296/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 9. Nr IV/297/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Gminie Frysztak.
 10. Nr IV/298/2018 z dnia 08.01.2018 w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń obronnych w 2018 r.
 11. Nr IV/299/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 12. Nr IV/300/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 13. Nr IV/301/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastepującemu Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 14. Nr IV/302/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastepującemu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 15. Nr IV/303/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 16. Nr IV/304/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli pklacówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2018.
 17. Nr IV/305/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie powołania komisji w celu uporządkowania dokumentacji z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak.
 18. Nr IV/306/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 19. Nr IV/307/2018 z dnia 12.02.2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania  wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2018 r.
 20. Nr IV/308/2018 z dnia 14.02.2018 w sprawie przynania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2018 r.
 21. Nr IV/309/2018 z dnia 14.02.2018 w sprawie nabycia gruntu.
 22. Nr IV/310/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wołonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 23. Nr IV/311/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2018 roku.
 24. Nr IV/312/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 25. Nr IV/313/2018 z dnia 27.02.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiące własność Gminy Frysztak w miejcowościach: Cieszyna, Pułanki, Lubla, Widacz.
 26. Nr IV/314/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gmin Frysztak w miejscowościach: Cieszyna, Pułanki, Lubla, Widacz przeznaczonych do sprzedaży.
 27. Nr IV/315/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 28. Nr IV/316/2018 z dnia 02.03.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ.
 29. Nr IV/318/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacjietu gminy na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 30. Nr IV/319/2018 z dnia 12.03.2018 zmieniające zarządzenie Nr I/159/2009 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 31. Nr IV/320/2018 z dnia 13.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 32. Nr IV/321/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 33. Nr IV/322/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku do administrowania budynkiem po byłej szkole podstawowej w Kobylu.
 34. Nr IV/323/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2018 r.
 35. Nr IV/324/2018 z dnia 29.03.2018 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Frysztak w 2018 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 36. Nr IV/325/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
 37. Nr IV/326/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 38. Nr IV/327/2018 z dnia 04.04.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 39. Nr IV/328/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 40. Nr IV/329/2018 z dnia 30.04.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 41. Nr IV/330/2018 z dnia 04.05.2018 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości wykupu w latach 2025 - 2033 obligacji komunalnych w kwocie 5.100.000,00 zł.
 42. Nr IV/331/2018 z dnia 04.05.2018 w sprawie upoważnienia Pana Jana Ozgi  - Inspektora w Urzędzie Gminy Frysztak do dokonywania czynności związanych ze składaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 43. Nr IV/332/2018 z dnia 07.05.2018 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Frysztaku.
 44. Nr IV/333/2018 z dnia 18.05.2018 w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 45. Nr IV/335/2018 z dnia 30.05.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 46. Nr IV/336/2018 z dnia 01.06.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowościach: Gogołów przeznaczonych do sprzedaży.
 47. Nr IV/337/2018 z dnia 01.06.2018 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków.
 48. Nr IV/338/2018 z dnia 21.06.2018 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2018 roku.
 49. Nr IV/339/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 50. Nr IV/340/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 10.07.2018
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 8 688