Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

tel. +48 17 277 71 10 wew. 308, 310, 312, 313, 329

pokój 8, 10, 12, 13, 29

Do zadań Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej i prawnej organom Gminy, zagadnienia organizacji pracy urzędu i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych , bezpieczeństwa publicznego i organizacji zadań wyborczych.

 1. W zakresie obsługi Rady i jej Komisji oraz Wójta, Referat:
  • zapewnia przygotowanie materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji oraz inne materiały na posiedzenia i obrady tych organów,
  • zapewnia obsługę sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań, a w szczególności protokołowanie ich przebiegu oraz gromadzi i przechowuje protokoły inne materiały,
  • przechowuje uchwały podejmowane przez organy Gminy oraz prowadzi rejestr uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, Komisji i Wójta,
  • prowadzi rejestr wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz korespondencję w tym zakresie,
  • udziela pomocy organom jednostek pomocniczych w wykonywaniu ich statutowych zadań.
 2. W zakresie organizacji Urzędu, Referat w szczególności:
  • prowadzi sprawy wynikające z Regulaminu Urzędu i Regulaminu pracy, a także przygotowuje Zarządzenia Wójta z zakresu kierownictwa wewnętrznego,
  • prowadzi sprawy porozumień i umów z innymi podmiotami i organami administracji o wykonywanie zadań publicznych przez urząd,
  • prowadzi sprawy tworzenia jednostek organizacyjnych gminy, wykonujących zadania gminy oraz nadawania im statutów wpisu do rejestru i powoływanie kierowników tych jednostek,
  • prowadzi rejestr skarg, wniosków i listów kierowanych do urzędu,
  • prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, a także zbiory: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego w celu nieodpłatnego udostępnienia osobom zainteresowanym.
 3. W zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego do Referatu należą sprawy:
  • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń na otwartej przestrzeni na obszarze Gminy i prowadzenie spraw z tym związanych,
  • udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze gminy przez uprawnione organizacje lub stowarzyszenia, przyjmowanie informacji o ich przebiegu, cofanie pozwoleń, względnie zarządzanie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne,
  • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych oraz prowadzenie postępowania związanego z wydawaniem pozwoleń lub odmową wydania pozwolenia,
  • przyjmowanie sprawozdań Komendanta Policji ze swej działalności oraz informacji ze stanu bezpieczeństwa - kierowanych do rady Gminy lub Wójta, a także kierowanie do właściwego Komendanta Policji spraw o podjęcie działań odpowiednich w stosunku do zagrożeń,
  • wydawanie uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z organizowaniem procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym,
 4. W zakresie organizacji referendów oraz wyborów do Referatu należy prowadzenie spraw:
  • referendum - krajowego i gminnego,
  • wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu,
  • wyborów do Rady Gminy, Powiatu i Sejmiku Województwa,
  • wyboru sołtysów i rad sołeckich,
  • wyboru ławników do sądów powszechnych oraz członków kolegium ds. wykroczeń,
  • wyborów do izb rolniczych,
  • wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 5. Z ustawy o ewidencji ludności Referat:
  • prowadzi sprawy meldunkowe,
  • prowadzi całą dokumentację ewidencji ludności,
  • wydaje na żądanie stron lub uprawnionych organów zaświadczenia lub udziela informacji o osobie objętej ewidencją wypełniając obowiązki wynikające z przepisów ustaw,
  • przyjmuje wnioski, sporządza i wydaje dowody osobiste oraz prowadzi zbiór akt w tym zakresie,
  • prowadzi i aktualizuje rejestr wyborców.
 6. Z ustawy o ochronie danych osobowych Referat:
  • administruje zbiorem danych osobowych i realizuje zadania w celu ich ochrony.
 7. W zakresie spraw wojskowo-obronnych i obrony cywilnej do Referatu należy:
  • wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z właściwymi organami wojskowymi w zakresie wykonywania tych zadań,
  • wykonywanie zadań związanych z tworzeniem formacji obrony cywilnej, przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny, wykonywanie przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej,
  • wykonywanie zadań z zakresu nakładania obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony oraz organizacja doręczania kart powołania w trybie natychmiastowym.
 8. Z zakresu kultury, kultury fizycznej, zdrowia i oświaty do Referatu należy:
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją: jednostek kultury, jednostek wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - tj. ich tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem, nadawaniem statutów, wpisu do rejestru i powoływaniem kierowników tych jednostek,
  • współdziałanie w podejmowaniu przez Gminę różnych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na obszarze wspólnoty samorządowej,
  • wykonywanie zadań należących do Gminy jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły na terenie Gminy - ich tworzenie, likwidacja oraz nadawanie tym jednostkom statutów i powoływanie ich kierowników.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 13:55przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1515

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.