Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Zarządzenia Wójta Gminy 2024

 1. Nr V/548/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia planu naprawczego dla projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR” w Gminie Frysztak.
 2. Nr V/549/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 3. Nr V/550/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 r.
 4. Nr V/550A/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 5. Nr V/551/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Twierdza, gm. Frysztak.
 6. Nr V/552/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zasad jego przyznawania oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Frysztak.
 7. Nr V/553/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 8. Nr V/554/2024 z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Frysztak.
 9. Nr V/555/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gogołów, gm. Frysztak.
 10. Nr V/556/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2024 r.
 11. Nr V/557/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. badania liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak, w ramach ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, w nocy z 28 na 29 lutego 2024 roku.
 12. Nr V/558/2024 z dnia 15 luty 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr V/147/2020 Wójta Gminy Frysztak z dnia 21 maja 2020 r w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek i pieczęci.
 13. Nr V/559/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Podstawowej w Gliniku Górnym, Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 14. Nr V/560/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2024r.
 15. Nr V/561/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr IV/343/2018 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Frysztak”.
 16. Nr V/562/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych dla lokalnych grup artystycznych, działających w Gminie Frysztak”.
 17. Nr V/563/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2024 r.
 18. Nr V/564/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2024 r. zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn.: „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027” (FEPŻ).
 19. Nr V/565/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2024 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027” (FEPŻ)”.
 20. Nr V/566/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 21. Nr V/567/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 22. Nr V/568/2024 z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
 23. Nr V/569/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 24. Nr V/570/2024 z dnia 13 marca 2024 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 25. Nr V/571/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 26. Nr V/572/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2024 r. zadania własnego gminy z zakresu kultury.
 27. Nr V/573/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2024 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu kultury pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych dla lokalnych grup artystycznych działających w Gminie Frysztak".
 28. Nr V/574/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
 29. Nr V/575/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 30. Nr V/575A/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 31. Nr V/576/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kobyle, gm. Frysztak.
 32. Nr V/577/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 33. Nr V/578/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 34. Nr V/579/2024 z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. :„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak” realizowanych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład , Programu Inwestycji Strategicznych.
 35. Nr V/580/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 36. Nr V/581/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 37. Nr V/582/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Lubla, gm. Frysztak.
 38. Nr V/583/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 39. Nr V/583A/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 40. Nr V/584/2024 z dnia 06 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 41. Nr V/ 585 /2024 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr V/10/2018 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 grudnia 2018 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 42. Nr VI/1/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie przeniesienia Pani Haliny Kolanko na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 43. Nr VI/2/2024 z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 44. Nr I/3/2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Glinik Dolny, gm. Frysztak.
 45. Nr VI/4/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 46. Nr VI/5/2024 z dnia 
 47. Nr VI/6/2024 z dnia 
 48. Nr VI/7/2024 z dnia 
 49. Nr VI/8/2024 z dnia 
 50. Nr VI/9/2024 z dnia 
 51. Nr VI/10/2024 z dnia 
 52. Nr VI/11/2024 z dnia 
 53. Nr VI/12/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 54. Nr VI/13/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
 55. Nr VI/14/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r. 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-08 11:28przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:33przez: Administrator
Zmodyfikowano:2024-05-24 14:33przez: Ewelina Baje
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:805

Rejestr zmian

 • [2024-05-24 14:33:16]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-05-22 15:14:48]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-05-22 15:02:49]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-04-25 13:40:02]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-04-10 12:17:13]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-03-28 13:40:24]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-03-26 08:47:38]AdministratorAktualizacja treści dodano zarządzenie nr 573
 • [2024-03-20 15:10:04]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-03-07 14:30:28]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-28 10:10:11]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-23 11:09:06]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-21 08:12:04]AdministratorAktualizacja treści dodano zarządzenie Wótja nr 560
 • [2024-02-19 12:54:42]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-15 10:45:56]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-06 14:39:56]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-06 14:36:23]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-01 13:05:43]Ewelina Bajeaktualizacja