Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Zarządzenia Wójta Gminy 2008

 1. Nr I/84/2008 z dnia 14.01.2008 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd.
 2. Nr I/85/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu.
 3. Nr I/86/2008 z dnia 20.02.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r.
 4. Nr I/87/2008 z dnia 25.02.2008 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Gliniku Dolnym
 5. Nr I/88/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 6. Nr I/89/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2008 roku.
 7. Nr I/90/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w gminie Frysztak.
 8. Nr I/91/2008 z dnia 05.03.2008 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży i ustalenia zasad zbywania drewna pozyskiwanego w lasach stanowiących własność Gminy Frysztak położonych we Wsi Widacz.
 9. Nr I/92/2008 z dnia 10.03.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Frysztak, Gogołów, Lubla".
 10. Nr I/93/2008 z dnia 10.03.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert dla spółek wodnych na zadanie gminne pn. "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Twierdza, celem zapewnienia wody pitnej dla ludności".
 11. Nr I/94/2008 z dnia 10.03.2008 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Frysztak.
 12. Nr I/95/2008 z dnia 18.03.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 13. Nr I/96/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
 14. Nr I/97/2008 z dnia 25.03.2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte
 15. Nr I/98/2008 z dnia 31.03.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 16. Nr I/99/2008 z dnia 31.03.2008 zmieniające zarządzenie Nr I/2/2008 z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 17. Nr I/100/2008 z dnia 31.03.2008 zmieniające zarządzenie nr I/88/2008 Wójta Gminy Frysztak z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
 18. Nr I/101/2008 z dnia 31.03.2008 zmieniające zarządzenie nr I/95/2008 Wójta Gminy Frysztak z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
 19. Nr I/102/2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Średnim i Kobylu.
 20. Nr I/103/2008 z dnia 23.04.2008 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2008 roku.
 21. Nr I/104/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 22. Nr I/105/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i rozstrzygnięcia konkursów "Nasze legendy" i "Moja Mała Ojczyzna".
 23. Nr I/106/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie nabycia gruntu w Stępinie.
 24. Nr I/107/2008 z dnia 13.05.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 25. Nr I/109/2008 z dnia 21.05.2008 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zapewnienia niezbędnej obiektywności oceny złożonych ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Programu Integracji Społecznej na lata 2008 - 2009.
 26. Nr I/110/2008 z dnia 21.05.2008 w sprawie powołania Koordynatora gminnego do nadzoru i merytorycznej realizacji zadań w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich - Programu Integracji Społecznej w latach 2008 - 2009 w gminie Frysztak.
 27. Nr I/111/2008 z dnia 21.05.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego we Frysztaku.
 28. Nr I/112/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 29. Nr I/113/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
 30. Nr I/116/2008 z dnia 10.06.2008 w sprawie stawek rozliczenia podróży służbowych odbytych samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy na obszarze kraju dla pracowników Urzędu Gminy we Frysztaku i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 31. Nr I/118/2008 z dnia 10.06.2008 w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków ludności.
 32. Nr I/119/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 33. Nr I/120/2008 z dnia 10.07.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 34. Nr I/121/2008 z dnia 17.07.2008 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu.
 35. Nr I/122/2008 z dnia 18.07.2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego we Frysztaku.
 36. Nr I/123/2008 z dnia 18.07.2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Publicznego we Frysztaku.
 37. Nr I/124/2008 z dnia 28.07.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 38. Nr I/125/2008 z dnia 05.08.2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Roboty instalacyjno - budowlane w łączniku Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku".
 39. Nr I/126/2008 z dnia 11.08.2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z inwestycją pn. "MODERNIZACJA DRÓG - wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z przebudową z kruszyw kamiennych na drogach gminnych - Gmina Frysztak", realizowaną w miejscowościach Cieszyna, Glinik Górny, Glinik Średni, Frysztak, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina, Widacz - Gmina Frysztak.
 40. Nr I/127/2008 z dnia 18.08.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 41. Nr I/128/2008 z dnia 19.08.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 42. Nr I/129/2008 z dnia 25.08.2008 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
 43. Nr I/130/2008 z dnia 26.08.2008 w sprawie nabycia gruntu w Stępinie i Gliniku Dolnym.
 44. Nr I/132/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 45. Nr I/133/2008 z dnia 09.09.2008 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2009 - 2015 kredytu długoterminowego w kwocie 3.452.135,79 zł.
 46. Nr I/134/2008 z dnia 10.09.2008 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Górnym.
 47. Nr I/135/2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 48. Nr I/138/2008 z dnia 20.09.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 49. Nr I/139/2008 z dnia 01.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 50. Nr I/140/2008 z dnia 14.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 51. Nr I/141/2008 z dnia 27.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 52. Nr I/142/2008 z dnia 31.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 53. Nr I/143/2008 z dnia 04.11.2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Frysztak.
 54. Nr I/144/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 55. Nr I/145/2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.
 56. Nr I/146/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 57. Nr I/147/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 58. Nr I/148/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 59. Nr I/149/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie przeprowadzenia w 2008 roku kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach podległych.
 60. Nr I/150/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 13:27przez:
Opublikowano:2022-03-09 13:27przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:962

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.