Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Zarządzenia Wójta Gminy 2011

 1. Nr III/18/2011 z dnia 18.02.2011 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Frysztak do obsługi zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 2. Nr III/19/2011 z dnia 18.02.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 3. Nr III/20/2011 z dnia 28.02.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 4. Nr III/21/2011 z dnia 01.03.2011 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2011 roku
 5. Nr III/22/2011 z dnia 01.03.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina do sprzedaży
 6. Nr III/23/2011 z dnia 01.03.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
 7. Nr III/24/2011 z dnia 01.03.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki do oddania w najem.
 8. Nr III/25/2011 z dnia 01.03.2011 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów dla gospodarzy budynków wiejskich na terenie Gminy Frysztak.
 9. Nr III/26/2011 z dnia 18.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 10. Nr III/27/2011 z dnia 25.03.2011 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2011 r.
 11. Nr III/28/2011 z dnia 25.03.2011 w sprawie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2011 r.
 12. Nr III/29/2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
 13. Nr III/30/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 14. Nr III/31/2011 z dnia 04.04.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 15. Nr III/32/2011 z dnia 04.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku.
 16. Nr III/33/2011 z dnia 04.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Gogołowie.
 17. Nr III/34/2011 z dnia 05.04.2011 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2012 - 2022 kredytu długoterminowego w kwocie 4.817.179,99 zł.
 18. Nr III/35/2011 z dnia 05.04.2011 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 19. Nr III/36/2011 z dnia 05.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Gogołowie.
 20. Nr III/37/2011 z dnia 05.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 21. Nr III/38/2011 z dnia 18.04.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 22. Nr III/39/2011 z dnia 29.04.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 23. Nr III/40/2011 z dnia 04.05.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki do oddania w najem
 24. Nr III/41/2011 z dnia 10.05.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny do oddania w najem
 25. Nr III/42/2011 z dnia 16.05.2011 w sprawie nabycia gruntu w Stępinie
 26. Nr III/43/2011 z dnia 16.05.2011 w sprawie nabycia gruntu w Stępinie
 27. Nr III/44/2011 z dnia 20.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 28. Nr III/45/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego
 29. Nr III/46/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem pełnomocnictw do głosowania.
 30. Nr III/47/2011 z dnia 31.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 31. Nr III/48/2011 z dnia 31.05.2011 w sprawie nabycia gruntu w miejscowości Kobyle
 32. Nr III/49/2011 z dnia 15.06.2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012
 33. Nr III/50/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2010 roku
 34. Nr III/51/2011 z dnia 30.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 35. Nr III/52/2011 z dnia 04.07.2011 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Frysztak.
 36. Nr III/53/2011 z dnia 05.07.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Frysztak.
 37. Nr III/54/2011 z dnia 07.07.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 38. Nr III/55/2011 z dnia 08.07.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży
 39. Nr III/56/2011 z dnia 08.07.2011 w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy we Frysztaku Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 40. Nr III/57/2011 z dnia 11.07.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
 41. Nr III/58/2011 z dnia 14.07.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina przeznaczonych do sprzedaży.
 42. Nr III/59/2011 z dnia 15.07.2011 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 43. Nr III/60/2011 z dnia 15.07.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów robót inwestycyjnych związanych z modernizajcą i dobudową dróg gminnych w roku 2011 oraz modernizacją i rozbudową obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 44. Nr III/61/2011 z dnia 29.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 45. Nr III/62/2011 z dnia 17.08.2011 r. zmieniające zarządzenie NR III/56/2011 Wójta Gminy Frysztak z dnia 08.07.2011 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy we Frysztaku Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 46. Nr III/63/2011 z dnia 17.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 47. Nr III/64/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Frysztak miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 48. Nr III/65/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 49. Nr III/66/2011 z dnia 31.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 50. Nr III/67/2011 z dnia 07.09.2011 w sprawie nabycia gruntu
 51. Nr III/68/2011 z dnia 14.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 52. Nr III/69/2011 z dnia 16.09.2011 w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych
 53. Nr III/70/2011 z dnia 19.09.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 54. Nr III/71/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 55. Nr III/72/2011 z dnia 07.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 56. Nr III/73/2011 z dnia 07.10.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny przeznaczonych do sprzedaży
 57. Nr III/74/2011 z dnia 12.10.2011 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy
 58. Nr III/75/2011 z dnia 12.10.2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej na terenie Gminy Frysztak.
 59. Nr III/76/2011 z dnia 18.10.2011 w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 60. Nr III/77/2011 z dnia 20.10.2011 w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2012 roku.
 61. Nr III/78/2011 z dnia 31.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 62. Nr III/79/2011 z dnia 31.10.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Gogołowie.
 63. Nr III/80/2011 z dnia 31.10.2011 w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół w Gogołowie
 64. Nr III/81/2011 z dnia 31.10.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku
 65. Nr III/82/2011 z dnia 03.11.2011 w sprawie nabycia gruntu we Frysztaku
 66. Nr III/83/2011 z dnia 03.11.2011 w sprawie przeznaczenia do likwidacji samochodu pożarniczego.
 67. Nr III/85/2011 z dnia 15.11.2011 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Frysztak oraz monitoringu postawy etycznej pracowników.
 68. Nr III/84/2011 z dnia 04.11.2011 zmieniające zarządzenie Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 69. Nr III/86/2011 z dnia 15.11.2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2012 rok
 70. Nr III/87/2011 z dnia 15.11.2011 dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak
 71. Nr III/88/2011 z dnia 16.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 72. Nr III/89/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie powołania komisji do stwierdzenia zaginięcia akt.
 73. Nr III/90/2011 z dnia 30.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 74. Nr III/91/2011 z dnia 05.12.2011 w sprawie nabycia gruntów w Cieszynie i Stępinie
 75. Nr III/92/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 76. Nr III/93/2011 z dnia 23.11.2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 77. Nr III/94/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadań nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 78. Nr III/95/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 79. Nr III/96/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Frysztak.
 80. Nr III/97/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku
 81. Nr III/98/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.
 82. Nr III/99/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 83. Nr III/100/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 12:29przez:
Opublikowano:2022-03-09 12:29przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:696

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.