Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Zarządzenia Wójta Gminy 2012

 1. Nr III/101/2012 z dnia 12.01.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów i składników mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Nr III/102/2012 z dnia 31.01.2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją, remontem i odbudową w 2012 roku dróg na terenie Gminy Frysztak.
 3. Nr III/103/2012 z dnia 31.01.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 4. Nr III/104/2012 z dnia 06.02.2012 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2012r.
 5. Nr III/105/2012 z dnia 07.02.2012 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2012 r.
 6. Nr III/106/2012 z dnia 20.02.2012 w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak położonej w miejscowości Huta Gogołowska.
 7. Nr III/107/2012 z dnia 29.02.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 8. Nr III/108/2012 z dnia 29.02.2012 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 9. Nr III/109/2012 z dnia 01.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 10. Nr III/110/2012 z dnia 06.03.2012 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2012r.
 11. Nr III/111/2012 z dnia 06.03.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
 12. Nr III/112/2012 z dnia 07.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 13. Nr III/113/2012 z dnia 20.03.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
 14. Nr III/114/2012 z dnia 20.03.2012 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011r.
 15. Nr III/115/2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie nabycia gruntu w Cieszynie.
 16. Nr III/116/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 17. Nr III/117/2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 18. Nr III/118/2012 z dnia 03.04.2012 w sprawie nabycia gruntu.
 19. Nr III/119/2012 z dnia 03.04.2012 w sprawie nabycia gruntu.
 20. Nr III/120/2012 z dnia 17.04.2012 zmieniające zarządzenie Nr I/116/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie stawek rozliczenia podróży służbowych odbytych samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy na obszarze kraju dla pracowników Urzędu Gminy Frysztak i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 21. Nr III/121/2012 z dnia 18.04.2012 zmieniające zarządzenie Nr I/159/2009 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 22. Nr III/122/2012 z dnia 19.04.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 23. Nr III/123/2012 z dnia 23.04.2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
 24. Nr III/124/2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 25. Nr III/125/2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2012 roku.
 26. Nr III/126/2012 z dnia 15.05.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 27. Nr III/127/2012 z dnia 15.05.2012 w sprawie powołania komisji do oszacowania i przeznaczenia do kasacji sprzętu i urządzeń pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Frysztak.
 28. Nr III/128/2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie nabycia gruntu w Cieszynie.
 29. Nr III/129/2012 z dnia 31.05.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 30. Nr III/130/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2012 roku.
 31. Nr III/131/2012 z dnia 29.06.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 32. Nr III/132/2012 z dnia 29.06.2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 33. Nr III/133/2012 z dnia 02.07.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży.
 34. Nr III/134/2012 z dnia 02.07.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny i Cieszyna przeznaczonych do sprzedaży.
 35. Nr III/135/2012 z dnia 04.07.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 36. Nr III/136/2012 z dnia 06.07.2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013.
 37. Nr III/137/2012 z dnia 06.07.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 38. Nr III/138/2012 z dnia 09.07.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
 39. Nr III/139/2012 z dnia 11.07.2012 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 40. Nr III/140/2012 z dnia 18.07.2012 w sprawie nabycia gruntu.
 41. Nr III/141/2012 z dnia 23.07.2012 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
 42. Nr III/142/2012 z dnia 23.07.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Huta Gogołowska przeznaczonych do sprzedaży.
 43. Nr III/143/2012 z dnia 25.07.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 44. Nr III/144/2012 z dnia 31.07.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 45. Nr III/145/2012 z dnia 16.08.2012 w sprawie tworzenia na terenie gminy Frysztak zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 46. Nr III/146/2012 z dnia 20.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 47. Nr III/147/2012 z dnia 20.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
 48. Nr III/148/2012 z dnia 20.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 49. Nr III/149/2012 z dnia 20.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 50. Nr III/150/2012 z dnia 20.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 51. Nr III/151/2012 z dnia 27.08.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 52. Nr III/152/2012 z dnia 27.08.2012 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Frysztak".
 53. Nr III/153/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie nabycia gruntu.
 54. Nr III/154/2012 z dnia 29.08.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina przeznaczonych do sprzedaży.
 55. Nr III/155/2012 z dnia 29.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 56. Nr III/156/2012 z dnia 29.08.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki przeznaczonych do sprzedaży.
 57. Nr III/157/2012 z dnia 30.08.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny przeznaczonych do sprzwedaży.
 58. Nr III/158/2012 z dnia 30.08.2012 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 59. Nr III/159/2012 z dnia 31.08.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 60. Nr III/160/2012 z dnia 03.09.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla przeznaczonych do sprzedaży.
 61. Nr III/161/2012 z dnia 03.09.2012 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Frysztak.
 62. Nr III/162/2012 z dnia 27.09.2012 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2013-2017 kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.
 63. Nr III/163/2012 z dnia 28.09.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 64. Nr III/164/2012 z dnia 19.10.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/156/2012 Wójta Gminy Frysztak z dnia 29 sierpnia 2012r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki przeznaczonych do sprzedaży.
 65. Nr III/165/2012 z dnia 23.10.2012 w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2013 roku.
 66. Nr III/166/2012 z dnia 23.10.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 67. Nr III/167/2012 z dnia 23.10.2012 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 68. Nr III/168/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 69. Nr III/169/2012 z dnia 31.10.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 70. Nr III/170/2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2013 rok.
 71. Nr III/171/2012 z dnia 15.11.2012 dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak.
 72. Nr III/172/2012 z dnia 30.11.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 73. Nr III/173/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina przeznaczonych do wynajęcia.
 74. Nr III/174/2012 z dnia 28grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 75. Nr III/175/2012 z dnia 31grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
 76. Nr III/176/2012 z dnia 31grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 12:27przez:
Opublikowano:2022-03-09 12:27przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:560

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.